บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการวิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Quality Software หรือ TQS : THE ROADMAP TO INTERNATIONAL STANDARD ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีการดำเนินการพัฒนาในแบบองค์รวม กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ได้
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้มีกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตราฐาน TQS
  4. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวรให้เป็นที่เชื่อถือและส่งเสริมการขยายธุรกิจและการเติบโตของผู้ประกอบการ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQS เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 จึงมั่นใจได้ว่าซอฟแวร์ที่ผลิตโดยบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นซอฟแวร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

BUSINESS PLUS เข้ารับการอบรมโครงการ "ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยและการพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟแวร์" (ISO 12207-TQS/ISO29110-VSE) ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ณ ห้อง Board Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การอบรมโครงการ“ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและการพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์” (ISO 12207-TQS / ISO29110-VSE) โดย นายธานินทร์ อุทยานะกะ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 – 17.00 น.ณ ห้อง Board Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์