แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตระหนักอยู่เสมอว่าความพึงพอใจของลูกค้านั้นมีความสำคัญสูงสุด ดังนั้นเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ จึงต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้โปรแกรมและบริการของ Business Plus โดยบริษัทฯ จะนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ และคุณภาพในด้านต่างๆให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ หวังอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการให้บริการแก่ท่านตลอดไป และขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาในการกรอกแบบสอบถาม