Sales & Commission พนักงานขาย

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้าพร้อมนำข้อมูลการขายของพนักงานขายมาวิเคราะห์โดยแสดงให้ทราบในรูปแบบรายงาน การแจ้งเตือนยังผู้บริหารด้วยเครื่องมือเสริมต่าง ๆ  เพื่อประเมินสถานการณ์การขาย และ ประเมินประสิทธิภาพพนักงานขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน , กลุ่มงานขาย , หน่วยงานขาย และเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกตาม พนักงานขายและสินค้า

  • กำหนดเป้าขายของพนักงานขายเพื่อเปรียบเทียบผลงานที่ได้ทั้งมีสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยใช้ BUSINESS PLUS Business Intelligence
  • สามารถกำหนดคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พนักงานขายแต่ละรายได้ตาม ประเภท ,หมวด และยี่ห้อสินค้า โดยโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติตามสินค้าที่ขาย
  • บันทึกคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการสินค้าในขณะบันทึกบิลขายได้
  • ในบิล 1 ใบสามารถลงยอดพนักงานขายไม่จำกัดราย
  • พร้อมรายงานยอดขายพนักงานขาย ,ยอดขายที่เก็บเงินได้ ,ยอดขายของพนักงานที่รับชำระเงินเกินวันที่ครบกำหนดชำระ หรือบิลที่ชำระตรง เวลา
  • ยอดขายที่ยังไม่ได้เก็บเงินของพนักงานขาย
  • อายุหนี้เฉลี่ยรายลูกค้าที่พนักงานขายแต่ละรายดูแล