Revenue & Expenditure รายได้-ค่าใช้จ่าย

รองรับการบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย เบิก-จ่ายเงินสดย่อย คุมทะเบียนรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า และอื่น ๆ พร้อมรองรับเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

  • สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
  • สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ
  • แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถควบคุมเงินสดย่อยได้
  • รายงานสมุดเงินสดย่อย
  • รายงานตรวจสอบการรับ-จ่าย ,รายงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน และรายงานเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพื่อการวิเคราะห์ เป็นต้น

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท
รายงาน
รายได้ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ค่าใช้จ่ายอื่น

ใบสำคัญรับ  คลิกรายละเอียด

ใบสำคัญรับ A5  คลิกรายละเอียด

ใบสำคัญจ่าย คลิกรายละเอียด

ใบสำคัญจ่าย A5 คลิกรายละเอียด

ใบสำคัญจ่ายชำระหนี้ คลิกรายละเอียด

ใบสั่งซื้อค่าใช้จ่ายย่อย คลิกรายละเอียด