PDA โปรแกรมเชื่อมโยง ข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า

ระบบ Business Plus เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า
 • เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้น
 • เหมาะสำหรับธุรกิจฝากขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านทั่วไป
 • เพิ่มความสะดวกในการบันทึกเอกสารรับ-จ่ายสินค้าโดยใช้ Text file แทน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการบันทึกเอกสาร ทั้งยังช่วยให้หมดปัญหาในเรื่องการรับ-จ่ายสินค้าผิดตัว

 • รับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้ายี่ห้อใดก็ได้ โดยรับข้อมูลในรูปแบบ Text file หรือ CSV file
 • ง่ายและสะดวกโดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบไฟล์ในการรับส่งข้อมูลได้
 • เพิ่มความสะดวกโดยเลือกยุบรวมเอกสารจากเครื่องตรวจนับสินค้าหลายเครื่อง เช่น การตรวจนับหลาย ๆ เครื่องพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน เป็นต้น
 • ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ล่าช้าเมื่อพบรายการสินค้าที่มีปัญหา
 • สามารถเลือกเฉพาะรายการเพื่อรับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้าได้
 • พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดในการรับข้อมูล เช่น ไม่พบรหัสสินค้า
 • ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบันทึกการย้ายสินค้าระหว่างคลัง
 • โปรแกรมตรวจสอบราคา เมื่อพบสินค้าราคาไม่ถูกต้องสามารถเก็บเป็น Text File ได้เพื่อผู้รับผิดชอบดำเนินงานต่อไป

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรม