ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader จะใช้งาน ร่วมกับเครื่องSmart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งได้มีการนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก(Member) การเพิ่มข้อมูลแฟ้มที่อยู่ ของลูกหนี้/เจ้าหนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เน้นความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์ชื่อและที่อยู่เพื่อ ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูล โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ  เพียงแค่ นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้ากับอุปกรณ์ Smart Card Reader ข้อมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียดออกมาจากนั้น สามารถนำรายละเอียดข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม Business Plus และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

 

ดาวน์โหลดไฟล์