เงื่อนไขการบริการ Bplus Small On Cloud

 

 

เงื่อนไขการบริการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูล Bplus Small On Cloud

ตามที่ท่านมีความประสงค์จะเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูล Bplus  Small On Cloud ทางบริษัทฯ ขอแจ้งเงื่อนไขและขอบเขตการบริการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 1. เงื่อนไขขอบเขตการบริการ

ให้บริการเฉพาะในเวลาทำการ วันจันทร์  – วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดทำการ และ วันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

ลำดับ

หัวข้อบริการ

รายละเอียด

1

บริการสอบถามทาง Line ID : @bplus_minihrm

2

วีดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Bplus Small On Cloud

3

คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Bplus Small On Cloud

4

บริการเพิ่มเติม E-service ผ่านระบบ Online

(หมายเหตุ : คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,000 บาท/ครั้ง/วัน/ภายใต้ขอบเขตของรุ่น

Bplus Small On Cloud เท่านั้น)

 

หมายเหตุ

เครื่องหมาย    หมายถึง ได้รับสิทธิ์ฟรี

เครื่องหมาย  หมายถึง ได้รับสิทธิ์แต่มีค่าใช้จ่าย

 

 1. เงื่อนไขการชำระเงินและรายละเอียดการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud
  1. การชำระค่าบริการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการงวดแรก (4 เดือน) ครบ 100% ก่อนใช้บริการโปรแกรม
  2. ชำระค่าบริการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ก่อนครบกำหนด 1 เดือน และต่อเอกสารการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ทุกๆ 4 เดือน โดยขอสงวนสิทธิการใช้บริการโปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด
  3. การต่อเอกสารการเช่าใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน
  4. ในการต่อสัญญาเช่าแต่ละครั้งจะต้องต่อสัญญาเช่า แบบ 4 เดือน หรือ 1 ปี
  5. กรณีที่ไม่มีการแจ้งต่อเอกสารการเช่าใช้บริการโปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการใช้งาน
  6. กรณีที่ต้องการเพิ่ม User ผู้ใช้งาน หรือ เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ

 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในกรณีข้อมูลสูญหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่เครื่องติดไวรัสคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่สมบูรณ์ หรือระบบปฏิบัติการวินโดว์ที่ติดตั้งไว้ทำงานไม่ปกติ เพราะฉะนั้นลูกค้ายังต้องตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองด้วย เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟดับ(UPS)
  2. บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าโดยเด็ดขาด
  3. ลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ได้ ยึดตามเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลตามรุ่นของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 1. การบอกเลิกการใช้บริการ

4.1 ท่านมีสิทธิ์บอกเลิกบริการได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายัง Line ID : @bplus_minihrm โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน โดยนับจากวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ กรณีที่ท่านบอกเลิกการใช้งานก่อนวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud

4.2 กรณีท่านมีความประสงค์ขอสำเนาฐานข้อมูลตามประเภทฐานข้อมูล (Back up) ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทาง Line  ID : @bplus_minihrm และจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือนพร้อมการบอกเลิกการใช้บริการ โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมและจัดส่ง Link ดาวน์โหลดสำเนาฐานข้อมูล (Back up) ภายใน 7 วันหลังการบอกเลิกการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud และท่านจะต้องดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะทำการลบฐานข้อมูลทั้งหมดของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูล

4.3 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การสำเนาฐานข้อมูลตามประเภทฐานข้อมูล (Back up) กรณีที่ท่านไม่แจ้งล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดภายใน 1 เดือน พร้อมการเช่าใช้โปรแกรมและพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud โดยทางบริษัทฯ จะทำการลบฐานข้อมูลทั้งหมดของท่าน