Bplus Auto TM

ระบบเสริมช่วยงาน Bplus Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอนโดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Auto เช่น

 

เครื่องสแกนนิ้วที่รองรับ

ชื่อรุ่น ประเภทข้อมูลที่นำเข้า
TAFF ข้อมูล Text File ซึ่งจะต้องมีตำแหน่งข้อมูลเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะต้องตรงกับที่โปรแกรมกำหนด โดยเครื่องบันทึกเวลารุ่นนี้สามารถตั้งค่าให้ตรงกับที่โปรแกรมต้องการได้
NAC_WIN เชื่อมข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลา เพื่อส่งข้อมูลได้โดยตรงให้เข้ากับฐานข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน
NAC_WEB
HIP_Access
HIP_SQL
ZK_Access
ZK_SQL
WARP X
Tiger_Access
Tiger_SQL
BIO
BIOACCESS_SQL
รุ่นอื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาเป็น Text File ได้ รองรับนามสกุลของ Text File ดังนี้ .taft, .dat, txt

 

เครื่องสแกนใบหน้าที่รองรับ

ยี่ห้อ รุ่น ประเภทข้อมูลที่นำเข้า
HIP CMI810U เชื่อมข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของเครื่องบันทึกเวลา เพื่อส่งข้อมูลได้โดยตรงให้เข้ากับฐานข้อมูลโปรแกรมเงินเดือน
ZK K14

 

1.กรณีที่ลูกค้าไม่มีเครื่องที่รองรับ Bplus Auto TM ก็ยังมีวิธีการในการนำเข้าเวลาเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้ ดังนี้

  • ใช้วิธีการอ่าน Text File แบบอัตโนมัติ
  • ใช้วิธีการนำเข้าเวลาจาก Text File หรือ File Excel

2.รองรับการนำเข้าเวลาแบบอัตโนมัติได้สูงสุด 14 ครั้ง/วัน

3.รองรับฐานข้อมูลของเครื่องสแกนนิ้วมือ 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูล Access และ ฐานข้อมูล MSSql

4.รองรับฐานข้อมูลของโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM 2 ประเภท คือ ฐานข้อมูล Firebird และ ฐานข้อมูล MSSql

5.รองรับจำนวนฐานของโปรแกรมเงินเดือนสูงสุด Bplus HRM 3 ฐาน ต่อ จำนวนฐานของเครื่องสแกนนิ้วมือสูงสุด 3 ฐาน

(หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวลสำหรับกรณีมีเครื่องสแกนนิ้วมือหลายเครื่อง เพราะระบบจะมองจากจำนวนฐานข้อมูลตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อเท่านั้นไม่ได้นับจากจำนวนเครื่อง)

แจ้งเวลาทำงานที่บันทึกผ่านเครื่องสแกนนิ้วมือผ่านทางมือถือโดยใช้งานร่วมกับ Bplus HRM Connect Application (OPTION)

  1. การส่งข้อมูลให้กับพนักงาน : ระบบจะแจ้งข้อมูลบันทึกเวลาให้พนักงานเพื่อตรวจสอบผ่านทาง Bplus HRM Connect Application (OPTION)โดยจะแจ้งรายละเอียดวันที่, เวลาที่พนักงานบันทึก พร้อมกับแจ้งจำนวนครั้งที่บันทึกให้ทราบด้วย
  2. การส่งข้อมูลให้กับหัวหน้างาน : ระบบจะส่งข้อมูลการมาทำงานต่างๆ ของพนักงานให้กับหัวหน้างานทราบ ตามบุคคลที่กำหนดในสายอนุมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผ่านทาง Bplus HRM Connect Application (OPTION)โดยจะแจ้งรายละเอียดวันที่, เวลาที่พนักงานบันทึก พร้อมกับแจ้งจำนวนครั้งที่บันทึกให้ทราบด้วย
  3. การแจ้งข้อความเตือนให้กับ Admin : กรณีที่พบว่ามีปัญหาเรื่องการส่งข้อความไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งข้อมูลไปยัง Admin เพื่อให้ทราบว่ามีพนักงานคนไหนที่ส่งข้อความแจ้งทางมือถือไม่ผ่าน พร้อมกับแจ้งสาเหตุเบื้องต้นที่ส่งไม่ผ่าน เพื่อให้ Admin สามารถตรวจสอบได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ระบบบันทึกเวลา

ระบบเสริมช่วยงาน Businessplus Time Attendance (TM)