ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน Bplus Mini ERP On Could

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการให้บริการ ไม่ครอบคลุมถึง

  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
  • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำให้ใช้โปรแกรมไม่ได้
  • การใช้โปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ผ่านขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม
  • การปรับรุ่นโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
  • ความต้องการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน
  • โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมนั้น หรือการเชื่อมต่อโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาโปรแกรมเป็นลายลักษณ์อักษร
  • รายงานที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้รายงานนั้นๆ