อบรม E-learning หลักสูตรระบบสินค้าคงคลัง และเครื่องบันทึกเงินสด (IC & POS For Windows) (Version 3)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม
  2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสสินค้า ราคาขาย เจ้าหนี้ สมาชิก และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้สามารถใช้งานการขายสินค้าผ่านเครื่องบันทึกเงินสดในรูปแบบต่างๆ ได้
  4. เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานประจำวันแคชเชียร์
  5. เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงขั้นตอนการรวบรวมยอดขายและเรียกรายงานเพื่อสรุปงานประจำวัน
  6. เพื่อให้สามารถบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบรับสินค้าและใบโอนย้าย เป็นต้น