อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Starter (Version 3)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP
  2. เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดข้อมูลพื้นฐานของกิจการก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม
  3. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานบัญชี
  4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการกำหนดระบบเอกสาร
  5. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
  6. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานการเงิน เช่น แฟ้มลูกหนี้ / แฟ้มเจ้าหนี้ / บัญชีธนาคาร
  7. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางด้านการซื้อสินค้า งานขายสินค้า งานการเงิน และงานบัญชีในโปรแกรมได้
  8. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางด้านการควบคุมสต็อกสินค้า และการตรวจนับสินค้า
  9. เพื่อให้สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้
  10. เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน/ รายงานตรวจสอบประจำเดือน ของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ