Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา

Business Plus HRM ผู้นำในระบบเงินเดือนสำเร็จรูป จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทธุรกิจและทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่ายบุคคล หรือ HR ว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์และยา ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และยา ที่มีความเฉพาะในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลตอบแทนพิเศษของพนักงานขาย ,ผู้แทนขาย ,ช่างเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

วีดีโอแนะนำ

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา

             Business Plus HRM ผู้นำในระบบเงินเดือนสำเร็จรูป จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทธุรกิจและทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่ายบุคคล หรือ HR ว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์และยา ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และยา ที่มีความเฉพาะในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลตอบแทนพิเศษของพนักงานขาย ,ผู้แทนขาย ,ช่างเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

             ลักษณะการทำงานของธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา  มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเคลื่อนที่ และ ส่วนงานการผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ส่วนสำนักงาน

เช่น แผนกบุคคล, แผนกธุรการ, แผนกประสานงาน, แผนกบัญชีการเงิน, เป็นต้น ซึ่งพนักงานในส่วนของสำนักงานจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับกิจการประเภทธุรกิจทั่วไป Business Plus HRM รองรับได้อย่างสบายๆ ในรูปแบบเวลาการทำงานที่คงที่ เช่น เวลาทำงาน 9.00น. – 18.00น. มีการทำงานล่วงเวลา หักมาสาย หรือ กลับก่อน รวมถึงเบี้ยขยัน เป็นต้น โปรแกรมมีเครื่องมือช่วยงาน ฝ่ายบุคคลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมรายงานวิเคราะห์ให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของพนักงาน เพื่อการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

ส่วนงานเคลื่อนที่

จะทำงานไม่อยู่เป็นที่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามขอบเขตที่ได้รับผิดชอบในแต่ละคน เช่น แผนกผู้แทนขาย, แผนกขนส่ง, แผนกช่างบริการเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานในส่วนนี้ ทำให้ HR ต้องใช้เวลามากในการรวบรวมข้อมูลซึ่ง มีข้อแตกต่างจากในส่วนของสำนักงาน โดยพบว่า การเข้า-ออก การทำงาน, วันหยุดของพนักงาน, เวลาการทำงานที่ไม่แน่นอน เช่น

  • กะที่ไม่มีเวลาเข้างานและออกงานแน่นอน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำงานรวมกับพักระหว่างงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
  • ผลตอบแทนพิเศษที่ต้องให้ เช่น ค่าเดินทางตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ , ค่าติดตั้งเครื่อง ,   ค่า Visit customer  เป็นต้น ซึ่งเงินเพิ่มเหล่านี้ฝ่ายบุคคลต้องใช้เวลาตรวจสอบมาก
ส่วนงานการผลิต

จะมีลักษณะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมีการจ้างแรงงาน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของการผลิต ต้องบริหารกำลังพล โดยลักษณะการทำงาน จะมีการทำงานตลอด 24 ชม.   ดังนั้น จะต้องมีการทำงานแบบควบกะ หรือ แบบหมุนเวียนกะ และต้องมีการให้ผลตอบแทนพนักงาน ตามกะการทำงานในแต่ละช่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากของฝ่ายบุคคล เช่น

คุณสมบัติเด่นของ Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา

► รองรับการสร้างแผนผังองค์กร ตามลักษณะกลุ่มงาน แผนก หรือแผนกย่อย ในแต่ละสาขา เพื่อรองรับการทำงานของพนักงานหรือธุรกิจแต่ละองค์กร

► สามารถดึงข้อมูลการบันทึกเวลาได้จากเครื่องบันทึกเวลา หรือ เครื่องสแกนนิ้วในสำนักงานได้ หากกรณีที่ผู้แทนขายฯ ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก ไม่สามารถบันทึกเวลาการทำงานได้ โปรแกรมยังสามารถรองรับการบันทึกเวลา จากไฟล์ Excel  หรือ Textfile เพื่อให้ทางแอดมินส่งผลการบันทึกเวลาการทำงานของผู้แทนขาย ให้กับทางฝ่ายบุคคลเพื่อนำมาประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานได้

► มีระบบเสริมในการ บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานที่ไม่ได้อยู่ประจำสำนักงาน คือ ระบบ HRM Connect ในส่วนของระบบนี้ ไม่ว่าพนักงานอยู่ที่ไหนก็สามารถ check in – check out เวลาการทำงานให้กับฝ่ายบุคคลได้ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงหัวหน้างาน สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า พนักงาน Check in อยู่ที่พิกัดไหน มีการส่งข้อความเพื่ออนุมัติการเข้าพบลูกค้า เมื่อหัวหน้างานกดยืนยันอนุมัติการทำงานนอกสถานที่ ระบบของ HRM Connect จะถูกส่งไปยังโปรแกรมเงินเดือนทันที ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น

► สามารถคำนวณ ค่าคอมมิชชั่น ผ่านโปรแกรมคำนวณเงินเดือน ในรูปแบบของขั้นบันไดได้เลย ทำให้ ไม่ยุ่งยาก ในเรื่องของการคำนวณเงินได้

► สามารถรองรับ การตั้งค่า กะการทำงาน ที่มีเวลาเข้า-ออก ไม่แน่นอนได้ โดยจะรองรับการทำงานทั้ง กะเช้า กะบ่าย กะดึก กะข้ามวัน หรือ กะไม่แน่นอน ซึ่งสามารถตั้งค่าในกะการทำงานเพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณได้ ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ

► สามารถรองรับการคำนวณ การมาสาย กลับก่อน ขาดงาน หรือ การทำงานล่วงเวลา และยังสามารถเก็บเป็นสถิติเพื่อประเมินผลการทำงานปลายปีของพนักงานได้ และยังสามารถทำการหักเงินเมื่อพนักงาน ปฏิบัติไม่ตรงตามที่เงื่อนไขบริษัทกำหนด

► สามารถคำนวณอัตราค่าจ้าง และเงินเพิ่ม/เงินหักต่างๆ ของกลุ่มพนักงาน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายเงินเพิ่ม/เงินหักตามประเภทได้

► สามารถ รองรับการคำนวณค่าแรงของพนักงานที่มีค่าแรงต่อวัน และสามารถตั้งค่ากะการทำงานให้รองรับกับการทำงานของพนักงานแต่ละประเภทได้อีกด้วย

► สามารถรองรับการคำนวณภาษีของพนักงาน เป็นการนำส่งรายงานภาษีสรรพากรต่าง เช่น ภงด.1 , ภงด 3 , ภงด.91

► คำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

► มีแบบฟอร์มรายงานส่งทางราชการ รวมทั้งรายงานต่างๆ ได้ พร้อมทั้งหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการทำงาน

► สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel ,Word, PDF ได้

► สามารถควบคุม การให้เงินค่าล่วงเวลา ตามการอนุมัติของบริษัท

► สามารถนำส่งผ่านข้อมูลสรรพากร, ประกันสังคม, ธนาคาร, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ได้เลย ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

► สามารถพิมพ์รายงานผลการคำนวณการบันทึกเวลาเรียงตามพนักงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ  ชั่วโมงงาน -มาสาย-กลับก่อน – จนถึงการลางาน ของพนักงานได้