เปิดร้านอาหารต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

การจะเปิดร้านอาหาร ท่านผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีร้านมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภายใน 30 วัน ข้อมูลเพิ่มเติม

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีกำไร 300,000 บาทแรก จะได้รับยกเว้นภาษี หากมีกำไร 300,001 – 3 ล้าน จะต้องเสียภาษี 15% และหากมีกำไรมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี 20% ข้อมูลเพิ่มเติม

3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ได้แก่ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าบริการ เงินปันผล รางวัลจากการชิงโชค หากร้านมีลูกจ้างที่รายได้เกิน 26,000 บาทต่อเดือน ก็ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ข้อมูลเพิ่มเติม

4. ภาษีป้าย กรณีที่ร้านอาหารมีการติดป้ายชื่อร้าน ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า หรือการโฆษณาร้าน ที่ประกอบด้วยอักษร ภาพ จะต้องเสียภาษีตามลักษณะป้าย

  • ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ถ้าเป็นป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้ ต้องเสียภาษี 10 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ถ้าเป็นป้ายทั่วไป ต้องเสียภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
  • ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ (รวมถึงเลขอารบิก) หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่น หากเป็นป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้ ต้องเสียภาษี 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. หากเป็นป้ายทั่วไป ต้องเสียภาษี 26 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
  • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือมีเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ หากเป็นป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้ ต้องเสียภาษี 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. หากเป็นป้ายทั่วไป ต้องเสียภาษี 50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ข้อมูลเพิ่มเติม

5. ภาษีศุลกากร กรณีร้านสั่งนำเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่อยู่ในรายการบัญชีภาษีนำเข้า ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้ากับทางกรมศุลกากร เพราะในสินค้าแต่ละประเภทมีอัตราภาษีต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

6. ภาษีที่ดิน เจ้าของร้านอาหาร มีหน้าที่เสียภาษี ตามมูลค่าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กรณีเป็นการเช่าที่ ต้องตกลงกับเจ้าของที่ดินว่าใครจะจ่ายภาษีส่วนนี้

  • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือคิดเป็นล้านละ 3,000 บาท
  • 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% หรือคิดเป็นล้านละ 4,000 บาท
  • 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% หรือคิดเป็นล้านละ 5,000 บาท
  • 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% หรือคิดเป็นล้านละ 6,000 บาท
  • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7% หรือคิดเป็นล้านละ 7,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา เพจ SME Thailand Online