ซื้อทรัพย์สินถาวร เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอนที่เราซื้อทรัพย์มีการอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี เราจะไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทันที ณ วันที่ซื้อ เราจะต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินเอาไว้ก่อน เพราะถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อซื้อ จะเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายเร็วเกินไป เนื่องจากทรัพย์มีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะบัญชี ดังนั้นเราจะต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ใช้งานทรัพย์สินในรูปของ "ค่าเสื่อมราคา" ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ที่ดินไม่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้, อุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งาน 5 ปี เป็นต้น

มาตรา 65 ตรี (5) บอกว่า “รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินเป็นรายจ่ายต้องห้าม”

รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง : ตามงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม) กำหนดให้รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการเป็นระยะวลานานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีงินได้

ทันทีที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่า 20,000 บาท มาใช้ในกิจการเราจะไม่สามารถบันทึกคอมพิวเตอร์ 20,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายได้ทันที เพราะอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมดไปทันทีเมื่อเราซื้อ จะทำให้เรารับรู้ค่าใช้จ่ายเร็วเกินไป

ชื้อทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี > บันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร > รับรู้ค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามที่สรรพากรกำหนด

ประเภททรัพย์สิน

อัตราหักค่าเสื่อม

(1) อาคาร

- อาคารถาวร

- อาคารชั่วคราว

 

ร้อยละ 5 [20 ปี)

ร้อยละ 100 (1 ปี)

(2) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรรรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้

ร้อยละ 5 (20 ปี)

(3) ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า

- กรณีไม่มีหนังสือสัญญาช่า หรือสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ

- กรณีมีกำหนดอายุสัญญาช่า

 

ร้อยละ 10 [10 ปี)

ตามอายุสัญญาเช่า

(4) เครื่องหมายการค้า สิทธิประกองกิจการตามใบอนุญาต สิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

- กรณีไม่จำกัดอายุการใช้

- กรณีจำกัดอายุการใช้

 

 

ร้อยละ 10 (10 ปี)

ตามอายุ

(5 ทรัพย์สินอย่างอื่น เช่น คอมผิวเตอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน ร้อยละ 20 (5 ปี)

**ที่ดินหักค่าเสื่อมราคาไม่ได้

ตัวอย่างการคำนวนค่าเสื่อมราคา

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 20,000 บาท ผู้บริหารประมาณอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ 5 ปี หลังครบอายุการใช้านจะมีราคาซาก 5,000 บาท

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน - ราคาซาก) / อายุการใช้งาน

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (20,000 - 5,000) / 5

ค่าเสื่อมราคาต่อป = 3,000 บาท

บริษัทจะมีค่ใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคาปีละ 3,000 บาทจากการซื้อคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: กรณีซื้อสินทรัพย์ในระหว่างปีให้คิดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนวันที่ใช้งานในปีนั้น

แล้วสรุปว่าถ้าเราซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่???

คำตอบก็คือ… ตอนที่เราซื้อทรัพย์มีการอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี เราจะไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทันที ณ วันที่ซื้อ เราจะต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินเอาไว้ก่อน

เพราะถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อซื้อ จะเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายเร็วเกินไป เนื่องจากทรัพย์มีอายุการใช้งานเกิน 1 รอบระยะบัญชี ดังนั้นเราจะต้องทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ใช้งานทรัพย์สินในรูปของ “ค่าเสื่อมราคา”

ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ที่ดินไม่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้, อุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งาน 5 ปี เป็นต้น

ข้อควรระวัง

ไม่ว่าสินทรัพย์จะมูลค่ากี่บาท ถ้าอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรเช่น ซื้อเครื่องคิดเลข 150 บาท ถ้าเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที ค่าใช้จ่ายดังนั้นจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีทันที

 

ที่มา www.iliketax.com