บริษัทของเรา

ภาพรวมธุรกิจ

 • บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นบริษัทคนไทยที่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543
 • ทีมงานประกอบด้วยนักวิศวกรคอมพิวเตอร์และนักบัญชี ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ และ ชำนาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางระบบงานธุรกิจ
 • เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2529 และเป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทย ที่บุกเบิกพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “BUSINESS PLUS” ให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับธุรกิจทั่วไปในประเทศ และได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ใช้งานในประเทศ ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
 • บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยทักษะและความชำนาญจากรุ่นปฏิบัติการดอส และศึกษาความต้องการของลูกค้าจากการใช้งานจริงมาสู่รุ่นวินโดว์อย่างสมบูรณ์แบบ และต่อเนื่องจนมาถึงรุ่นเว็บ และรุ่นโมบายในปัจจุบัน โดยนโยบายหลัก เน้นคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการเป็นหลัก ให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและคุ้มค่าการลงทุน พัฒนาจนมีชื่อเสียงในท้องตลาดเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ
 • ซอฟต์แวร์ “BUSINESS PLUS” ออกแบบมาสำหรับบริหารงานธุรกิจภายในประเทศ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะทาง
 • จดทะเบียนซอฟต์แวร์เฮ้าส์กับกรมสรรพากร เลขที่ 00014 และ 00474
 • ปัจจุบัน BUSINESS PLUS เป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยที่มีระบบครบวงจรมากที่สุด และมีระบบเสริมเฉพาะงานมากมายรองรับธุรกิจหลากหลายนอกจากนั้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ยังมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตซอฟตฺ์แวร์ที่มีคุณภาพสูง (High Value) ให้กับความต้องการที่หลากหลาย ในราคาคนไทย แต่ใช้งานได้คุณภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

งานหลักของบริษัท

 • พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus for Windows”
 • จำหน่ายซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ในลักษณะขายตรงและขายผ่านคู่ค้าทั่วประเทศ
 • ให้การวิเคราะห์, ปรึกษาแนะนำ, ช่วยจัดวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โซลูชั่น
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ ฝึกอบรมการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
 • บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, Line, Facebook, E-mail, Remote Service, บริการทั้งใน-นอกสถานที่ และทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • บริการรับทำสัญญาบำรุงรักษาเมื่อโปรแกรมหมดระยะเวลารับประกัน

Business Overview

 • E-Business Plus Co., Ltd. is Thai corporate that established since 2000.
 • Our value team would consist of Computer Engineer and Accountants who are very experience and expert in developing an Accounting Software as well as consulting Business solution.
 • Being subsidiary of Business and Technology Co., Ltd. that established since 1986 and also the F i rst group in Thailand that develop an accounting software package under the name of “Business Plus” as a standard that suitable for various of business type in the country. And also have a chance to change concept of users turn to use the software package more and more until presently.
 • E-Business Plus Co., Ltd. continuously develop its software base on skill knowledge and expertise of operating system from version DOS to be Window by studying all customer needs perfectly until presently its develop the software through the web and mobile. Our main policies focus on software quality and service. Maximize customer value and investment to be famous in the market through all area in the country.
 • “BUSINESS PLUS” software has been designed for local business for SMEs both general and niche market.
 • Software house Registration with the Revenue Department no. 00014 and 00474.
 • BUSINESS PLUS is the most software comprehensive. In addition also focus on developing innovative and new technology with high value quality to meet the various customer needs of Thai people based on reasonable price via comparing to the international software.
 • The main task of the company is to develop and improve Account Management software package under the name “Business Plus for Windows”.
 • BUSINESS PLUS Software would be distributed both direct sale and break through our valuable partner through out the country.
 • Provide analytical, advisory and computerized for the whole accounting system solution.
 • Installation and Training for both in house and outside.
 • Problem solving via Telephone, Line, Facebook, E-mail and Remote Service for both in and outside offif ice hour.
 • Service contract for maintenance when the program has expired.

วิสัยทัศน์

"เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า"

Vision

"Behind the success of customer business"

พันธกิจ

 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และศาสตร์การบริหาร เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทุกช่วงสถานการณ์
 2. ถ่ายทอดอบรม เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์
 3. ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข้อมูลที่ลูกค้าบันทึก
 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ

Mission

 1. Software develop to coordinate with computer technology, communication and management to provide customer with accurate, quick and easy to understand. And can be used to make a business decision at all times.
 2. Conduct training to assist customer to understand and receive the best high qualitysoftware.
 3. Take care of all information that customer keep record in the software.
 4. Fully integrated innovative technology and management.

นโยบายคุณภาพ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ บุคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Quality Policy

E-Business Plus Co., Ltd. is committed to developing quality software and service to increase customer satisfaction.

 

ทีมงานบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด : E-Business Plus Team Work

ปัจจุบันบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด มีทีมงานกว่า 100 คน มีลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ไปใช้งานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มากกว่า 10,000 ชุด

ในปัจจุบันบริษัทวางเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าการลงทุนของลูกค้า

E-Business Plus has over 100 employees. And also have the reference customers currently more than 10,000 companies in Bangkok and also up countries

At present, the most aiming of the company is to develop high quality software and service that can meet customer satisfaction To be leadership to improve software and service quality and continuously develop potential team to maximize the value of company investment.