โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

คุณแสงมณี หมื่นใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM