บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การขอโอที,การขอลา,ขอโอที OT,ขอลา Leave,สิทธิวันลา,เบี้ยขยัน,การตรวจสอบสิทธิการลา,การขอหยุดงาน,การขอทำโอที,ขอหยุดงานต่างๆ,ยื่นเรื่องขอทำโอที,การอนุมัติวันลา,การอนุมัติทำโอที,สายการบังคับบัญชา,อัตรากำลังพล,กำหนดตารางทำงาน,ประกาศวันหยุดประจำปี


e-Training ระบบการฝึกอบรมพนักงานผ่านเว็บ

Employees are valuable resource of any organization. Personnel Developing Platform are accurately and very important. However, Training is one of methodology to develop employee’s resource efficiency and meet the organization’s goal.

Therefore, every organization decided to focus on training and developing employees that need to perform consistently and systematically. To improve employees in the organization, the analysis survey is very important in accordance with the policy. Requirement and budgeting need to be determined as a training plan, schedule and cost for each department. Moreover, there still have to prepared for the specialist trainers and also inform employee by using notification alert

After Training process, there would have to keep both trainees and trainers ‘s record and evaluation after training including with all expenses. HR Department have to compare the objective indicators and resolve the sustainable growth for all transactions.

BUSINESS PLUS design and develop sustainable system call “Employee Relation System – Training (e-Training) to assist HR tasks for Training.

Key Features and Functionality of the system

 • The process is divided into 3 States as following
  1. Prepare data for Training Course.
  2. Prepare for annual training plan and course.
  3. Performance Evaluation after training.
 • The system has been designed to meet the requirement of everyone in the organization :
  1. Executive
  2. Manager
  3. HR
  4. Employees
  5. Trainer or Lecturer

Executive

 1. To determine details of the training course and analyst each course for employee’s performance improvement.
 2. Applicable to monitor training budget approval.
 3. Applicable to check and monitor result after each training course completed.

Manager

 1. Determine training information under each positioning with in Department to HR.
 2. Determine additional training information under each positioning to enhance employees skills to HR.
 3. Enhance Employees performance via can be tracked back and monitored performance each employees after training course completed. To ensure that each course can be effectively approached as a desired goal or not.
 4. Notification e-mail alert to Manager to determine a list of employees who affiliated to participant’s in each course.
 5. Be able to verify and select qualified participant under their own Department for each training course.
 6. Be able to check and analyze training record for qualified participant under their own Department.

Human Recourse

 1. Applicable to control training course systematically.
 2. HR can help to control all expenses and budget of training course for each department.
 3. Keep an unlimited detailed training course.
 4. To enhance for the ease of annual training course, specify qualification employees who attend the course by display selected name list that qualified within the curriculum.
 5. Be able to check report of qualified employees who meet the curriculum but still has not attended the training. To analyze and plan for the training course next time.
 6. Applicable to prepare for the training plan both opening course according to the survey and contingency plan.
 7. Support for Employees’ improving plan such as specify for job positioning that need to be trained, specify for upper curriculum that has to be passed all basic course before.
 8. Applicable to prepare and specify training schedule, training places, lecturer and qualified employees for each course based on training plan correctly, to reduce the time for HR.
 9. Capable to record and confirm for annual training budget in case both on process of approval request or already been approved.
 10. After each training course completed, there can close and conclude for all expenses each course and also can generate report for monitoring.
 11. Applicable to confirm whether any employees attend or not attend the course and also specify the reason.
 12. Determine the training indicators for KPI measurement in the organization, to improve and modify standardize as ISO (any version) : there can specify such as document code, announce and expire date etc.
 13. Reduce any complexity tasks for HR that have to inform employees about the training queue via e-mail notification with unlimited sending and also notify to manager as well.
 14. Provide training calendar that can view easily and effectively, separated to each positioning such as HR, Department Manager, and Employees etc.
Capable to print and submit the report to Department of Labor immediately, Overall, there will be very useful for HR as following :

 1. Reduce the time for training course schedule.
 2. Reduce the time for searching curriculum by the category topics for each course.
 3. Be able to keep the record of training course efficiently. And easy to search information selected to develop a path of further progress.
 4. Reduce working time, there have enough time for employee’ s improvement.
 5. Be able to generate report for government agencies and internal report for organization.
 6. Be able to generate the report to the Department of Labor by submitting list of employee during the year that reported by the anonymous employee previously remitted.


Employees

 1. Ease of use in case of any employees can connect to the system via using the internet.
 2. E-mail notification alert when close to the training program. The system will automatically send e-mail as HR set aside.
 3. Employees know the training schedule ahead of ourselves based on the calendar format, planning as consistency with the training schedule. And transmit all tasks continuously.
 4. Employees can weight their score satisfaction and determine the benefits from the training course to capitalize on further analysis such as Appropriate to send other employees to attend the course or not? Or need to change new institute or lecturer.
 5. Be able to recheck their own training record.

Trainer (Lecturer)

 1. Provide the evaluation system and keep record for each generation including rate cut by the score automatically.
 2. Keep the performance evaluation record after training course completed including rate cut by the score automatically.


Benefits Summary

 1. Reduce the evaluation forms via printing as hard copy. Employees can access to evaluate via the system.
 2. Reduce operating time because employees can check their training history record through the system.
 3. Be able to analyze the result of the employees’ satisfaction and benefit from the training course with possibility that the course will be opened again or not? In order to meet the training requirement and reduce unnecessary cost.
 4. Determine to check the budget and expense comparison for each department. And plan for the next year period.
 5. Capable to compare training record history to measure with the KPI’s organization to find out how to develop the potential of employees.
 6. Capable to use the training score to evaluate the effectiveness of the knowledge measurement, to measure whether appropriate or not ?.
 7. Applicable to meet the organization’s requirement via solving the lack of qualified employees and support to the organization‘ s expansion.
 8. Applicable to satisfy the needs and problem from employees.
 9. Participants know what they will achieve from the training program which have the objective and benefit that gain from the training.

Along with the analysis reports for both organization and government :

 1. Training evaluation Report for employees
 2. Training staff Report for employees
 3. Summary report for training budget and expenses
 4. Summary report for KPI‘s Training for employees
 5. Report for Department of Skill Development