บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การประเมินผลอบรม,แผนอบรมประจำปี,หลักสูตรอบรมพนักงาน,การพัฒนาฝึกอบรม,ประวัติการอบรม,วัดผลหลังการอบรม,การฝึกอบรมของพนักงาน

e-Training ระบบการฝึกอบรมพนักงานผ่านเว็บ

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก การฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ การจะพัฒนาฝึกอบรมพนักงานองค์กรจำเป็นต้องวิเคราะห์และสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบาย ความจำเป็นและงบประมาณ โดยจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปีขึ้นมา กำหนดหลักสูตรอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายและจัดทำตารางการอบรม สำหรับแผนกต่างๆ ในองค์กร สำหรับการฝึกอบรมก็ต้องมีการเตรียมขั้นตอนต่างๆ รวมถึง วิทยากรฝึกอบรม, สถานที่จัดการฝึกอบรม และแจ้งเตือนพนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรม

ภายหลังการอบรมแล้ว ก็ต้องมีการเก็บประวัติการอบรมพร้อมบันทึกผลประเมินพนักงานและวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องติดตามประสิทธิภาพและวัดผลหลังการอบรม เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ชี้วัดขององค์กร และสามารถนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ นั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการรวบรวมและประเมินผลทั้งก่อนและหลังการอบรมอย่างมาก

BUSINESS PLUS จึงได้ออกแบบระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการพัฒนาฝึกอบรม (e-Training System) เพื่อเน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม

คุณสมบัติเด่นและการทำงานของระบบพัฒนาฝึกอบรม

ขั้นตอนการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การเตรียมข้อมูลหลักสูตรอบรม
 2. การจัดทำแผนอบรมประจำปีและการเปิดอบรมหลักสูตร
 3. การประเมินผลอบรมและติดตามประสิทธิภาพหลังการอบรม
 4. ระบบได้ถูกออกแบบมาตอบสนองความต้องการของทุกๆ คนในองค์กรตั้งแต่
  1. ผู้บริหาร
  2. ผู้จัดการแผนก
  3. ฝ่ายบุคคล
  4. พนักงาน
  5. วิทยากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม

 1. ลดเอกสารแบบฟอร์มประเมินหลักสูตรที่ต้องพิมพ์ให้พนักงานใช้สำหรับประเมินหลักสูตรที่ได้ไปอบรมมา โดยให้พนักงานเข้ามาประเมินหลักสูตรผ่านระบบแทน
 2. พนักงานสามารถเข้ามาตรวจสอบดูประวัติการอบรมของตนเองผ่านระบบได้ ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคลในการที่ต้องคอยตรวจสอบประวัติการอบรมให้แก่พนักงานแต่ละคน
 3. นำผลประเมินที่พนักงานประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรมาวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า จะเปิดอบรมหลักสูตรนี้อีกหรือไม่ เพื่อจะได้จัดอบรมให้ตรงกับความต้องการและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรที่ไม่จำเป็นได้
 4. นำงบประมาณที่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละแผนกและนำไปเป็นข้อมูล ในการวางแผนงบประมาณการฝึกอบรมในปีต่อๆ ไปได้
 5. นำข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานมาวัด KPI ว่าได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อหาวิธีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป
 6. นำผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ หลังการอบรมของพนักงาน มาเป็นตัววัดได้ว่า พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มานั้น ประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ และหลักสูตร ที่อบรมนั้นเหมาะสมกับพนักงานหรือไม่