Business Plus HRM

BUSINESS PLUS HRM สุดยอด ระบบเงินเดือน & ประมวลผลเวลาทำงาน & บริหารงานบุคคล ลดงานคิดค่าแรง เวลาทำงานตามกะ งานสลับกะ หมุนกะ ควบกะ ควงกะ นำส่งภงด. สปส. และนำส่งธนาคารเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เป็น โปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ตั้งแต่ธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง10ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน โปรแกรมPAYROLL ดี ๆ ที่ขอแนะนำ พร้อมช่วยงาน HR ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงาน ในองค์กรด้วย Smartphone The Ultimate Payroll System Payroll & Human Resource Management & Time Attendance Help Connect employees with the Smart Application in Any Place Any Time Bplus HRM Connect on Mobile

โปรแกรมเงินเดือน & ประมวลผลเวลาทำงาน & บริหารงานบุคคล 

ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ระบบเงินเดือน ระบบบริหารและคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน  ระบบที่ช่วยบริการพนักงาน ลดงานฝ่าย HR หรือ ฝ่ายบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน, HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ   

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business Plus HRM

  • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  • มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  • คุ้มค่าการลงทุน
 

PR : Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน :พัฒนาเพื่องานคำนวณเงินเดือน ค่าแรง ของพนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเหมา รองรับเงินเพิ่ม เงินหัก ต่างๆตามกฎระเบียบขององค์กร ยืดหยุ่นเพิ่มเติมได้ งวดการจ่ายรองรับงวคคร่อมเดือน งวดพิเศษจ่ายแยกงวดประจำได้ พร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือนที่ชัดเจน  
เพิ่มเติม

PS : Personnel System

ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ  เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแนบประกอบ ซึ่งเป็นการลดกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างมาก
เพิ่มเติม

TM : Time Attendance

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ  คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีกะทำงานไม่คงที่ หรือมีการสลับกะ ควงกะ ควบกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณเวลางาน ขาดงาน OT สาย กลับก่อน และโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล
เพิ่มเติม

RT : Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพื่อช่วยให้การให้สิทธิการลาถูกต้องไม่ผิดพลาด ,การคิดค่าเบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ลาเกินสิทธิหรือไม่สาย ไม่กลับก่อน แบบอัตโนมัติ
เพิ่มเติม

DK : Disk Transfer

ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพิ่มเติม

AS : Advanced Security Control

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่อสนองความต้องการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ที่มีเงื่อนไข เช่น พนักงาน HR ไม่สามารถเห็นอัตราเงินเดือนได้ ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลของแผนกบริหารได้ เป็นต้น
เพิ่มเติม

JC : Job Cost System

ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน : เป็นระบบช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการพิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติม

PF : Provident Fund Extra System

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : เป็นระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน
เพิ่มเติม

LN : Loan System

ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ ช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก
เพิ่มเติม

WF : Welfare System

ระบบสวัสดิการพนักงาน : เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป ช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน
เพิ่มเติม

ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน

ใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มเติม

PC : Petty Cash

ระบบเบิกเงินสดย่อย: สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
เพิ่มเติม

EX : Exchange Rate

ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น : กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด
เพิ่มเติม

ระบบ Business Plus Auto TM

ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอน โดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Auto
เพิ่มเติม

Bplus HRM Connect

Application for Employee & HR & Manager Self Service On Mobile Everywhere Everytime รองรับ iOSและ Android ช่วยให้การบันทึกเอกสาร / Check In / การร้องขอ / การตรวจสอบ / การอนุมัติ / การแจ้งเตือนเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ ทุกที่ ทุกเวลา
เพิ่มเติม

e-Payslip : ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงานโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เป็นโปรแกรมเสริมเพื่อการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิมพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File ให้พนักงานได้ทันที
เพิ่มเติม 

e-Leave : ส่วนบริหารจัดการขอลา

Bplus e-Premium ส่วนบริหารจัดการขอลา (e-Leave)เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอทีผ่านเว็บ 
เพิ่มเติม

e-Training : ส่วนพัฒนาฝึกอบรม

Bplus e-Premium ส่วนพัฒนาฝึกอบรม (e-Training) เป็นระบบที่ช่วยงานนเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
เพิ่มเติม 

e-Welfare : ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน

Bplus e-Premium ระบบขอสวัสดิการพนักงาน (e-Welfare) : พนักงานยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมการอนุมัติออนไลน์ ซึ่งระบบจะช่วยลดงานของฝ่ายบุคคล และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม 

e-Recruit : ระบบสมัครงาน

Bplus e-Premium ระบบสมัครงาน(e-Recruit) เป็นระบบที่มาช่วยให้กระบวนการสรรหาพนักงาน เป็นเรื่องง่ายลดกระดาษ ติดต่อผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ได้อย่างอัตโนมัติ ไม่พลาดการนัดหมาย ติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดงาน HR
เพิ่มเติม 

Business Plus on Cloud

เพื่อการใช้งานบนระบบ Cloud Computing เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ข้อมูลมีความปลอดภัย
เพิ่มเติม 

ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบบช่วยอำนวยความสะดวก
เพิ่มเติม 

Brochure Ver.English

Overview     

Detail

Business Plus HRM Version Lao

เพิ่มเติม 

既製の給与計算プログラム

最高のプログラム。給料&処理の作業時間&個人管理
続きを読む 

ลูกค้าอ้างอิง

เพิ่มเติม 

แนะนำลูกค้า 

เพิ่มเติม

เอกสารแนะนำ e-brochure ภาษาอังกฤษ

เอกสารแนะนำ e-brochure ภาษาไทย

โปแกรมเงินเดือนพนักงาน,Payrollsystem, HRMsystem, PayrollSoftware,HRM Software,โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์, ระบบเงินเดือนstartup,sme,startup,erpstartup