Business Plus HRM

สุดยอดระบบเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง เวลาทำงานตามกะ งานสลับกะ หมุนกะ ควบกะ ควงกะ นำส่งภงด. สปส. และนำส่งธนาคารเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ตั้งแต่ธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง10ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน ก็รองรับ ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงาน ในองค์กรด้วย Smartphone Anyplace Anytime*********** The Ultimate Payroll System Payroll & Human Resource Management & Time Attendance Help Connect employees with the Smart Application in Any Place Any Time Bplus HRM Connect on Mobile

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน,HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ   

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business Plus HRM

  • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  • มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  • คุ้มค่าการลงทุน

PR : Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน :พัฒนาเพื่องานคำนวณเงินเดือนค่าแรง ของพนักงานประจำรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเหมา รองรับเงินเพิ่ม เงินหัก ต่างๆตามกฎระเบียบขององค์กร ยืดหยุ่นเพิ่มเติมได้ งวดการจ่ายรองรับงวคคร่อมเดือน งวดพิเศษจ่ายแยกงวดประจำได้ พร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณเงินเดือนที่ชัดเจน  
เพิ่มเติม

PS : Personnel System

ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ  เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแนบประกอบ ซึ่งเป็นการลดกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างมาก
เพิ่มเติม

TM : Time Attendance

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ  คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีกะทำงานไม่คงที่ หรือมีการสลับกะ ควงกะ ควบกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณเวลางาน ขาดงาน OT สาย กลับก่อน และโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล
เพิ่มเติม

RT : Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพื่อช่วยให้การให้สิทธิการลาถูกต้องไม่ผิดพลาด ,การคิดค่าเบี้ยขยันเมื่อพนักงานไม่ลาเกินสิทธิหรือไม่สาย ไม่กลับก่อน แบบอัตโนมัติ
เพิ่มเติม

DK : Disk Transfer

ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพิ่มเติม

AS : Advanced Security Control

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่อสนองความต้องการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ที่มีเงื่อนไข เช่น พนักงาน HR ไม่สามารถเห็นอัตราเงินเดือนได้ ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลของแผนกบริหารได้ เป็นต้น
เพิ่มเติม

JC : Job Cost System

ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน : เป็นระบบช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการพิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติม

PF : Provident Fund Extra System

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : เป็นระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน
เพิ่มเติม

LN : Loan System

ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ ช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนแบบอัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก
เพิ่มเติม

WF : Welfare System

ระบบสวัสดิการพนักงาน : เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป ช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน
เพิ่มเติม

ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน

ใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
เพิ่มเติม

PC : Petty Cash

ระบบเบิกเงินสดย่อย: สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
เพิ่มเติม

EX : Exchange Rate

ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น : กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด
เพิ่มเติม

ระบบ Business Plus Auto TM

ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอน โดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Auto
เพิ่มเติม

Bplus HRM Connect

Application for Employee & HR & Manager Self Service On Mobile Everywhere Everytime รองรับ iOSและ Android ช่วยให้การบันทึกเอกสาร / Check In / การร้องขอ / การตรวจสอบ / การอนุมัติ / การแจ้งเตือนเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ ทุกที่ ทุกเวลา
เพิ่มเติม

e-Payslip : ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงานโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เป็นโปรแกรมเสริมเพื่อการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิมพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File ให้พนักงานได้ทันที
เพิ่มเติม 

e-Leave : ส่วนบริหารจัดการขอลา

Bplus e-Premium ส่วนบริหารจัดการขอลา (e-Leave)เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอทีผ่านเว็บ 
เพิ่มเติม

e-Trainning : ส่วนพัฒนาฝึกอบรม

Bplus e-Premium ส่วนพัฒนาฝึกอบรม (e-Trainning) เป็นระบบที่ช่วยงานนเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
เพิ่มเติม 

e-Welfare : ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน

Bplus e-Premium ระบบขอสวัสดิการพนักงาน (e-Welfare) : พนักงานยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมการอนุมัติออนไลน์ ซึ่งระบบจะช่วยลดงานของฝ่ายบุคคล และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม 

e-Recruit : ระบบสมัครงาน

Bplus e-Premium ระบบสมัครงาน(e-Recruit) เป็นระบบที่มาช่วยให้กระบวนการสรรหาพนักงาน เป็นเรื่องง่ายลดกระดาษ ติดต่อผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ได้อย่างอัตโนมัติ ไม่พลาดการนัดหมาย ติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดงาน HR
เพิ่มเติม 

Business Plus on Cloud

เพื่อการใช้งานบนระบบ Cloud Computing เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ข้อมูลมีความปลอดภัย
เพิ่มเติม 

ตัวอย่างรายงาน

ตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ระบบช่วยอำนวยความสะดวก
เพิ่มเติม 

Brochure Ver.English

Overview     

Detail

เอกสารแนะนำ e-brochure ภาษาอังกฤษ

เอกสารแนะนำ e-brochure ภาษาไทย

โปแกรมเงิ

นเดือนพนักงาน,Payrollsystem, HRMsystem, PayrollSoftware,HRM Software,โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์, ระบบเงินเดือนstartup,sme,startup,erpstartup