Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. รองรับการสร้างผังองค์กร ได้ตามลักษณะกลุ่มงาน เช่น สาขา - แผนก - แผนกย่อย - หน่วยงาน - ไซต์งาน เพื่อสามารถรองรับการสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตาม แต่ละหน่วยงานและไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน หรือแยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานตามที่พนักงานสังกัดได้ 2. โปรแกรมมีหน้าจอสอบถามปฏิทิน งานของบุคคลากรเพื่อเตือนความจำและเพื่อบริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถสอบถามวันบรรจุ, สอบถามวันเกิด สอบถามใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สอบถามยอดเงินคงค้างของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกและง่ายในการค้นหา 3. โปรแกรมมีหน้าจอข้อความแจ้งเตือน Alert เพื่อเพิ่มความสะดวกของฝ่ายบุคคลเพียงแค่กำหนดข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนในแฟ้มพนักงาน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Alert ตามที่ฝ่ายบุคคลบันทึกไว้ 4. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน
สอบถามข้อมูลได้ที่  

สนใจสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว*