Business Plus ได้มีการจัดงานสัมมนาปลายปี 2552 ขั้นตอนการทำงานปลายปีของโปรแกรม Business Plus Payroll พร้อมแนะนำระบบแรงงานสัมพันธ์ V2 เสริมด้วยบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ ห้องสุริวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา เวลา 13.00-17.00

 

สัมมนาพิเศษประจำปี 2552
สัมมนาพิเศษประจำปี 2552
 

 

สัมมนาพิเศษประจำปี 2552
สัมมนาพิเศษประจำปี 2552