บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเงินได้เป็นสกุลเงินอื่น (Ex)

Ex : Exchange Rate ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น

  • กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง

  • กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด
  • บันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วยสกุลเงินบาท ระบบจะคำนวณให้เป็นสกุลตามแฟ้มประวัติทันที สะดวกและง่าย