บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ (LN)

           LN : Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ชนิดพิเศษ โดยระบบช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก

LN : Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ชนิดพิเศษ โดยระบบช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอก และเพิ่มประเภทของเงินกู้ขึ้นมาอีก 3 ประเภทนอกเหนือจากประเภทเงินกู้เดิมในระบบเงินเดือน ได้แก่ เงินกู้ค่าเครื่องแบบ, เงินกู้ค่าเล่าเรียนและสวัสดิการอื่นๆ โดยแบ่งการตั้งค่าของแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • สามารถเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกให้กับพนักงานได้
  • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี, งวดชำระต่อปี เพื่อให้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละเดือนให้กับพนักงานได้
  • เมื่อชำระครบแล้วทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โปรแกรมจะหยุดหักเงินพนักงานโดยอัตโนมัติ
  • มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินต้น, ดอกเบี้ย, ยอดเงินชำระแล้วและยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบได้