บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบสิทธิวันลา/เบี้ยขยันสูง (RT)

           RT : Advanced Rights ระบบสิทธิวันลา/เบี้ยขยันสูง ความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

สิทธิการลาขั้นสูง

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักโดยอัตโนมัติโดยใช้ประวัติการขาดงาน การลา การมาสาย ของพนักงานแต่ละคน และจะหักเมื่อพนักงานลาเกินสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบนี้จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปในการค้นหาประวัติการขาดงาน การลา การมาสายของพนักงานแต่ละคน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการควบคุมสิทธิ์การลาสาย ขาดงานของพนักงานระดับต่างๆ

 • กำหนดประเภทสิทธิ์การลาต่างๆ ได้ตามตำแหน่งงานและตามอายุงานและตั้งเงื่อนไขหักเงินเมื่อเกินสิทธิ์ได้อัตโนมัติ


 • กำหนดสิทธิ์การลาได้ตามประเภทของกฎหมายแรงงาน เช่น ลาคลอด, ลาทหาร, ลาเพื่ออบรม, ลาเพื่อทำหมัน, ลาเพื่อสมรส, ลาป่วย, ลากิจ, ลาเพื่องานศพ, ลาอุบัติเหต,ุ ลาพักร้อน เป็นต้น
 • กำหนดจำนวนครั้งหรือจำนวนวันในสิทธิ์ลาแต่ละประเภทได้อย่างละเอียดและตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อคำนวณให้อัตโนมัติ เช่น
  • ลาป่วยสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ปี ลาได้กี่ครั้ง ลาได้ครั้งละไม่เกินกี่วัน จำนวนวันที่มีสิทธิ์ลาได้ทั้งปีกี่วัน เป็นต้น ถ้าพนักงานใช้สิทธิ์เกินขั้นตอนใด จะมีบทลงโทษอย่างไร สามารถแยกแยะได้อย่างละเอียดและโปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ
  • ลาคลอด เก็บสิทธิ์ลาสะสมมาตลอดอายุการเป็นพนักงานได้ เช่น มีสิทธิ์เพียง 2 ครั้ง จำนวนวันต่อครั้งไม่เกิน 45 วัน เป็นต้น


 • การลงโทษหรือหักเงินกรณีลาเกินสิทธิ์ สามารถกำหนดจำนวนได้ เช่น หักเท่ากับ ค่าแรง 1 วัน หรือ ครึ่งวัน หรือต้องการเก็บยอดสะสมจำนวนที่เกินสิทธิ์โดยไม่หักค่าแรง และนำค่าไปทำการเขียนสูตรเพิ่มเติมในการหักได้ เป็นต้น
 • โปรแกรมจะบันทึกหักเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการลาเกินสิทธิ์ เช่น ลาคลอดต่อครั้งเกิน 45 วัน จะโดนหักเงินในวันที่ลาเกินอัตโนมัติ
 • กำหนดสูตรเงินหัก กรณีที่ลาเกินสิทธิ์ได้เอง
 • เก็บประวัติการลาแต่ละประเภทของพนักงานในแต่ละปีได้ รวมทั้งประวัติการลาก่อนเริ่มใช้โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมนำผลมาคำนวณต่อได้อย่างต่อเนื่อง
 • สะสมสิทธิ์การลาพักร้อนได้
 • เรียกดูยอดคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิ์การลาในแต่ละพนักงานได้
 • มีรายงานครบถ้วนเรื่องสิทธิ์การลาและรายงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลงานพนักงาน

เบี้ยขยันขั้นสูง

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเป็นเงินเพิ่มให้พนักงานโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะดูจากประวัติการขาดงาน การลา การมาสายของพนักงานแต่ละคน โดยเงินเพิ่ม (เบี้ยขยัน) จะได้เมื่อพนักงานไม่ขาดงาน ไม่ลา ไม่สาย หรือ เงินหัก (ลากิจ, ป่วย, สาย และลาอื่นๆ) ระบบนี้จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปในการค้นหาประวัติการขาดงาน การลาการมาสาย ของพนักงานแต่ละคน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน

 • กำหนดประเภทอัตราเบี้ยขยันได้ไม่จำกัด และกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อคำนวณจ่ายเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ
 • กำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไข การขาด ลา มาสายและอื่นๆ ที่มีผลต่อเบี้ยขยัน ได้อย่างซับซ้อน
 • สามารถกำหนดเบี้ยขยันตามตำแหน่งงานและอายุงานได้
 • สามารถกำหนดอัตราเบี้ยขยันได้แบบอัตราคงที่ และแบบก้าวหน้า


 • โปรแกรมจะทำการจ่ายเบี้ยขยันให้ตามอัตโนมัติเมื่อพนักงานทำตามเงื่อนไขบริษัท
 • สามารถเก็บประวัติการได้รับเบี้ยขยันพนักงานในแต่ละปีได้
 • สามารถเก็บประวัติการได้รับเบี้ยขยันก่อนใช้โปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมคำนวณต่อได้อย่างต่อเนื่อง