บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบประมวลผลเวลาทำงาน (TM)

            TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่บันทึกข้อมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร, ใช้เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือและไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • โปรแกรมออกแบบในลักษณะยึดหยุ่นสูง ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่กะง่ายๆ จนถึงกะที่ซับซ้อน แต่การใช้งานง่ายในลักษณะ User friendly
 • ผู้ใช้งานสามารถกำหนดกะและตารางทำงานต่างๆ ได้เองไม่จำกัด
 • ในการสร้างกะที่ซับซ้อน มีตัวช่วยสร้างให้ตรงกับความต้องการได้อย่างง่ายๆ พร้อมปรับแต่งแก้ไขได้
 • รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงงาน
 • รองรับพนักงานที่มีตารางทำงานคงที่ บันทึกลงในแฟ้มประวัติพนักงานได้ทันที เพื่อลดขั้นตอนการสร้างข้อมูลพื้นฐานในระบบประมวลผลเวลาทำงาน


 • บางกิจการจะมีการกำหนดตารางทำงานประจำสัปดาห์ หรือ ตารางทำงานสลับกะเช้า เป็นกะบ่ายทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห์ โปรแกรมสามารถรองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ได้
 • กำหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทำงานได้ (การหมุนเวียนชั่วคราวสามามารถกำหนดช่วงเวลาได้) โดยขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
 • การกำหนดกะ สามารถกำหนดกะแบบปกติ, กะข้ามวัน, กะ 24 ชั่วโมง


 • รองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะชั่วโมงงานสามารถกำหนดหักช่วงพักระหว่างงานได้หรือหักช่วงพักจากช่วงเวลาทำ OT ได้
 • การกำหนดกะ สามารถบันทึกเวลาเริ่มทำงานปกติในกะ, เวลาเริ่มทำงานในช่วง OT แต่ละอัตรา, เวลาที่เริ่มนับมาสาย, เวลาที่เริ่มนับกลับก่อนเวลาได้
 • กำหนดบทลงโทษกรณีไม่รูดบัตรเข้า-ออก หรือไม่รูดทั้งเข้า-ออก และในบางแผนกสามารถเลือกที่จะไม่ลงโทษได้เพราะได้รับสิทธิ์ เป็นต้น
 • กำหนดกะโดยระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนได้หลายประเภท เช่น หนึ่งแรง, สองแรง, ครึ่งแรง, หนึ่งแรงครึ่ง, ไม่คิดค่าแรง เป็นต้น
 • กะทำงานที่ไม่คิดค่าแรงให้ เช่น กะวันหยุด กะทำงานล่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาแต่ละอัตราได้เอง
 • สร้างเงื่อนไขผูกความสัมพันธ์กับการกำหนดกะได้เช่น จะให้ค่าอาหารหรือค่ากะเมื่อมีการรูดบัตรครบตามข้อกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น. ถ้ารูดบัตรเข้าหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถ้ารูดบัตรช่วง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเท่านั้น ฯลฯ
 • สร้างกฎหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกะต่างๆ ได้เองและไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าจะให้มีผลต่อการคำนวณเงินเดือน หรือเพียงต้องการเก็บสถิติ เช่น OT 1 เท่า, OT 1.5 เท่า, OT 2 เท่า, OT 3 เท่า, ค่ากะ, ค่าอาหาร, หักมาสาย, หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาป่วย เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการปัดเศษนาทีจากการคำนวณเวลาได้
 • กำหนดวันหยุดงานประจำปีบริษัทได้เองโดยโปรแกรมจะสร้างวันหยุดมาตรฐานให้ด้วย


 • กำหนดวันหยุดงานประจำสัปดาห์ของพนักงานได้เองโดยแต่ละพนักงานอาจมีวันหยุดตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้

คุณสมบัติทั่วไป

 • ในกรณีที่มีพนักงานทำงานในกะที่ไม่คงที่ สามารถประกาศกะที่พนักงานทำงานในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก


 • บันทึกเหตุผลของการไม่รูดบัตรเข้า-ออก ของพนักงานได้ โดยสร้างเหตุผลต่างๆ ได้เอง
 • มีวิธีการให้ค่าล่วงเวลา โดยจะให้ค่าล่วงเวลาตามจริงหรือกำหนดเองได้เพื่อป้องกันพนักงานบางท่านที่รูดบัตรออกในช่วงทำล่วงเวลา แต่ไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้น
 • กำหนดให้โปรแกรมจ่าย OT โดยต้องผ่านการอนุมัติหรือไม่ต้องผ่านการอนุมัติก็ได้
 • บันทึกอนุมัติ OT และบันทึกการลาล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้
 • ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไม่ได้คำนวณบัตรบันทึกเวลาได้
 • กำหนดช่วงเวลาหรือช่วงพนักงานในการประมวลผลได้ เพื่อทราบจำนวนวันทำงาน, มาสาย, กลับก่อนเวลา, ขาดงาน, จำนวนชั่วโมงทำ OT เป็นต้น
 • สามารถพิมพ์บัตรพนักงานพร้อมบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

คุณสมบัติส่วนการเชื่อมต่อเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

 • เชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร และเครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่น
 • รองรับการรูดบัตรได้ถึง 14 ครั้งต่อวัน
 • อ่านข้อมูลการบันทึกเวลา (Text File) ที่ได้จากเครื่องรูดบัตร หรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือได้
 • การอ่านไฟล์เครื่องรูดบัตรสามารถทำได้ง่าย โดยระบุการโอนทั้งบริษัทหรือเลือกโอนเป็นแผนกหรือช่วงแผนก หรือรายพนักงานหรือช่วงพนักงานได้ และสามารถระบุช่วงวันที่ที่โอนได้ด้วย
 • โปรแกรมสามารถช่วยจัดการการรูดบัตรจากเครื่อง Access Control ที่ไม่จำกัดการรูดเข้า-ออก ในหนึ่งวันได้โดยโปรแกรมสามารถเลือกเวลาเข้าครั้งแรกและออกครั้งสุดท้ายของวันให้ได้อัตโนมัติ
 • ในกรณีที่ไม่มีเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องรูดบัตรเสียสามารถบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานจากบัตรตอกหรือใช้โปรแกรมช่วย (CStamp)
 • รองรับการทำงานของกิจการที่มีหลายๆ สาขาและโอนผลการคำนวณของเครื่องรูดบัตรเข้ามายังระบบเงินเดือนที่ส่วนกลางเพื่อคำนวณเงินเดือนต่อไปได้
 • สามารถเลือกช่วงพนักงาน, ช่วงข้อกำหนด, ช่วงวันที่ในการโอนไปยังระบบเงินเดือนได้ ทำให้ระบบเงินเดือนสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปประมวลผลโดยไม่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนอีก เช่น ค่าล่วงเวลา, หักมาสาย, หักขาดงาน, จำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน เป็นต้น
 • รายงานต่างๆ ครอบคลุมการปฏิบัติงานครบถ้วนสามารถแสดงผลได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเลเซอร์
 • พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการตอกบัตร


 • รายงานผลการคำนวณตอกเวลาและรายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พร้อมเหตุผล
 • รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับก่อนทำงานล่วงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพร้อมกราฟ
 • รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • รายงานรายละเอียดลาป่วย, บวช, คลอด, พักร้อน, เป็นต้น
 • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
 • รายงานสรุปไม่รูดบัตรเข้า-ออก พร้อมเหตุผล
 • รายงานสรุปเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตร
 • รายงาน 20 อันดับชั่วโมง, ล่วงเวลา, มาสาย, กลับก่อน, ลาป่วย เป็นต้น
 • ฯลฯ

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร

 • สถิติการขาด ลา มาสายของแต่ละแผนก เพื่อการประมวลผลโดยรวมของบริษัท
 • รายงานสำหรับการพิจารณาอัตรากำลังคน

จุดเด่นของ Payroll & Time Attendance สำหรับธุรกิจเฉพาะ

เช่น กิจการรับเหมาต่างๆ หรือกิจการที่มีหลายไซต์งาน หรือทำ Job Cost

 • สามารถสรุปค่าใช้จ่ายการทำงาน แยกตามแผนกสังกัดของพนักงาน กับแผนกทางบัญชีได้ เนื่องจากสภาพกิจการจำเป็นต้องมีการ โยกย้ายพนักงาน จากไซต์เดิมไปยังไซต์ใหม่ได้ โดยข้อมูลผลการคำนวณเงินเดือนในไซต์เดิมยังคงอยู่เหมือนเดิมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
 • รองรับการคำนวณพนักงานจำนวนมากๆ โดยใช้เวลาคำนวณไม่มาก

การ์เม้นและกิจการอื่นที่มีการให้ผลตอบแทนตามชิ้นงานที่ทำได้

 • เพิ่มความสะดวกในการบันทึกชิ้นงานที่พนักงานทำได้แต่ละที่จะมีความชำนาญในการบันทึกผ่าน Excel ซึ่งโปรแกรมทราบถึงความสะดวกนี้ ดังนั้นโปรแกรมจึงรองรับโดยการส่งข้อมูลรายละเอียดรหัสพนักงานต่างๆ, ชื่อ, แผนก, สาขา ส่งไปยัง Excel เพื่อที่ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกชิ้นงานที่พนักงานทำได้จริงอย่างรวดเร็ว
 • สามารถนำเข้าข้อมูลที่บันทึกผ่าน Excel ด้วยวิธีที่ง่ายสะดวก และรวดเร็ว
 • สามารถเก็บรายละเอียดได้พร้อมจัดอันดับในส่วนชิ้นงานแต่ละประเภทที่พนักงานทำได้ เช่น การเย็บปก พนักงานแต่ละรายมีสถิติทำได้กี่ชิ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์อัตราและช่วงเวลาผลิตได้

โรงพยาบาลหรือกิจการ ที่มีกะการทำงานที่หมุนเวียนตลอดเวลา

 • ระบบมีเครื่องมือที่จะสามารถกำหนดได้ทันทีว่าพนักงานแต่ละรายในแต่ละวันจะทำงานในกะใดบ้างในแต่ละเดือน เป็นการบันทึกเพียงครั้งเดียว
 • รูปแบบการบันทึกที่ง่าย สะดวก และใช้เพียงหน้าจอเดียวก็สามารถบันทึกรายละเอียดตารางการทำงานในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • การเปลี่ยนกะและการแลกกะของพนักงานสามารถทำได้ด้วยวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน

โรงแรม

 • รองรับการจ่าย Service Charge ให้พนักงานแยกจากเงินเดือนได้
 • รองรับกะทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ และ การเปลี่ยนกะ, วันหยุดในสัปดาห์ที่ไม่คงที่
 • สามารถกำหนด ตารางทำงานล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน เป็นต้น

สำนักงานทั่วไป (กิจการที่มีตารางการทำงานคงที่)

 • ง่ายและสะดวก เพราะโปรแกรมได้ติดตั้งค่ามาตรฐานให้ เมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้จะมีค่ามาตรฐานของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกันสังคม ตัวอย่างของกะแบบต่างๆ พร้อมขั้นตอนการคำนวณ เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือส่งแบบใช้ดิสก์เก็ต, สรุปใบจ่ายเงินเดือนพร้อมแนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดต่างๆ (กรณีจ่ายด้วยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปีให้กรมสรรพากร, ประกันสังคม, พิมพ์รายงานต่างๆ โดยกำหนดช่วงวันที่ได้ตามต้องการ
 • ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการต่อเชื่อมกับระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพร้อมกับการสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละรายจะสามารถเริ่มใช้ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงานพร้อมกับประมวลผลเวลาทำงานได้ทันที

โรงงาน

 • รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ, การควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
 • มีขั้นตอนการคิดเงินเพิ่ม/เงินหักและค่าตอบแทนของพนักงานกะต่างๆ เช่น กะเช้า, กะบ่าย, กะดึก, กะวันหยุด เป็นมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบ
 • รองรับการอนุมัติการทำค่าล่วงเวลาพนักงานได้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และป้องกันการทุจริต
 • กิจการที่มีหลายสาขา รองรับการทำงานเชื่อมต่อดังภาพ