Business Plus ERP

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป บริหารสินค้า เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน วิเคราะห์การขาย ปิดงบเพื่อการบริหาร (BUSINESS PLUS ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพสากล ในราคาคนไทย)

ERP ไม่ได้ใช้เพื่อออกบิลหรือช่วยงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น ?

BUSINESS PLUS ERP เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริหาร

  • บริหารสินค้าอย่างไรให้เพิ่มกำไร
  • สั่งซื้ออย่างไรเงินไม่จม
  • สั่งซื้ออย่างไรไม่ให้เสียโอกาสขาย
  • A B C Analysis คือสินค้าหมวดใด และรายการใดบ้าง
  • Trend สินค้าไปในทิศใด
  • สินค้าหมวดใดกำลังถดถอย
  • ทำไมขายดีแต่ไม่มีเงิน
  • จะปรับตัวอย่างไรกับอัตราส่วนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย

ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP

         ช่วยจัดการตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้า ช่วยวิเคราะห์ปริมาณเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ปริมาณที่ควรสั่งซื้อ หรือปริมาณที่ควรจะเติม ตลอดจนควบคุม Document Flow ตั้งแต่การขอซื้อ ,สั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืน เอกสารเกี่ยวข้องอื่นของสินค้า เอกสารทางการเงิน เอกสารทางบัญชีและอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม อนุมัติ และตรวจสอบ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงระบบต่าง ๆ ทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้  การเงิน ภาษี และบัญชีโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมคุณสมบัติเด่นระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหารในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปและกราฟด้วย Performance Dashboard และ Bplus Executive เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและเหนือคู่แข่ง

โปรแกรมบัญชี

 

ระบบควบคุมเอกสาร (DF)

DF : Document Flow ระบบควบคุมเอกสาร

สิทธิในการบันทึกเอกสารแต่ละหมวด สิทธิแก้ไข, สิทธิอนุมัติ, สิทธิแก้ไขหลังการอนุมัติ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ และ หลังอนุมัติ ,สิทธิแก้ไขหลังการพิมพ์ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารซ้ำ เช่นการพิมพ์บิลซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ โดยใคร เป็นต้น ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะเอกสารได้  ตรวจติดตามด้วย LOG FILE ได้ทุกสถานะ
เพิ่มเติม
ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (IC)

IC : ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

ระบบออกแบบโดยใช้ศาสตร์บริหารสินค้าคงคลังหลากหลายเช่น ABC analysis , EOQ เริ่มตั้งแต่สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด โดยไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูลสินค้าได้ตามประเภท นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทั้งการขาย แนะนำการสั่งซื้อ เติมเต็ม เป็นต้น  ตลอดจนเชื่อมโยงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าได้อย่างง่ายดาย รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพิ่มเติม
ระบบจัดซื้อสินค้า (PO)

PO : ระบบจัดซื้อสินค้า

รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบส่งคืน การจัดการสินค้าค้างรับ และครอบคลุมตาม Document Flow และอายุเอกสาร พร้อมการแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ ใช้งานร่วมกับ ABC analysis และการประมาณยอดขายเพื่อได้ปริมาณการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มากจนเงินทุนจม และไม่น้อยจนสูญเสียโอกาสขายไป  สามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้/รับสินค้าบางส่วน รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า และการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อการบริหาร 
เพิ่มเติม
ระบบจำหน่ายและจองสินค้า (OE)

OE : ระบบจำหน่ายและจองสินค้า

รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา,ใบจองและควบคุมถึงกำหนดอายุของเอกสารเพื่อป้องกันการใช้เอกสารที่หมดอายุ ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี, ใบรับคืนและใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน 1 ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน ตลอดจนรองรับการนำเข้าข้อมูลการขายแทนการบันทึกทีละรายการด้วยเครื่องหลาย ๆ ตัวที่เลือกใช้ได้ตามลักษณะของแต่ละธุรกิจ พร้อมการวิเคราะห์ยอดขายในมุมมองต่าง ๆ และการประมาณยอดขายเพื่อสนับสนุนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติม
ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP : ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้

ช่วยบริหารการเงินทั้งด้านลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและติดตามยอดค้างชำระ  จนถึงการประมาณเงินรับ-จ่ายจากที่จะต้องจ่ายชำระ และ การรับชำระ  มีเครื่องมือช่วยผู้ทำงานให้ติดตามงานได้ครบถ้วน  และไม่พลาดในการเจรจาซื้อ-ขาย เช่น เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อ-ขายได้ไม่จำกัด เช่น ระยะเวลาของข้อตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, สกุลเงินที่ใช้ชำระ, ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลดรวม, ส่วนลดเงินสดและเอกสารตามกระบวนการที่ครบถ้วนลดงานซ้ำ  พร้อมเครื่องมือในการติดตามยอดค้างชำระ วิเคราะห์ยอดหนี้ อายุหนี้ เป็นต้น
เพิ่มเติม
ระบบเช็ค-เงินฝากธนาคาร (QC)

CQ : ระบบเช็ค-เงินฝากธนาคาร

ครอบคลุมบริหารรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เช็ครับ-เช็คจ่าย เอกสารต่างๆ ที่มีผลต่อระบบเงินในธนาคาร ตลอดจนทะเบียนคุมเช็คจ่าย-รับ ใช้สัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็คเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า พร้อมการทำ Bank reconcile กับธนาคาร
เพิ่มเติม
ระบบรายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น (EP)

EP : ระบบรายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น

รองรับการบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย เบิก-จ่ายเงินสดย่อย คุมทะเบียนรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า และอื่น ๆ พร้อมรองรับเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
เพิ่มเติม
ระบบบัญชี (GL)

GL : ระบบบัญชี

มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน เชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ รองรับการแยกหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center  พร้อมช่วยงานผู้บริหารถึงแม้ยังไม่มีความรู้ทางบัญชี ยังสามารถเริ่มต้นใช้ระบบได้ทันที ด้วยข้อมูลมาตรฐานที่ระบบเตรียมไว้ให้ 
เพิ่มเติม

ระบบวิเคราะห์งบการเงิน (FI)

FI : ระบบวิเคราะห์งบการเงิน

Business Plus Financial Analysis & Financial Intelligence (FI) เครื่องมือช่วยออกแบบงบการเงิน งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ได้อย่างง่ายๆ  แต่เพื่อการวิเคราะห์สำหรับการบริหารบัญชีและการเงิน
เพิ่มเติม
ระบบพนักงานขาย (SL)

SL : ระบบพนักงานขาย

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้าพร้อมนำข้อมูลการขายของพนักงานขายมาวิเคราะห์โดยแสดงให้ทราบในรูปแบบรายงาน การแจ้งเตือนยังผู้บริหารด้วยเครื่องมือเสริมต่าง ๆ  เพื่อประเมินสถานการณ์การขาย และ ประเมินประสิทธิภาพพนักงานขาย
เพิ่มเติม
ระบบทรัพย์สินถาวร (FA)

FA : ระบบทรัพย์สินถาวร

โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารสินทรัพย์ถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร  คำนวณกำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที รายงานค่าใช้จ่ายจากการซ่อม  รายงานสภาพทรัพย์สิน  และรายงานตามมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องมี
เพิ่มเติม
ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (BI)

BI : ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง

ผู้บริหารมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นระบบจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติได้เอง พร้อมมาตรฐานให้ท่านได้เลือกใช้  แสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น
เพิ่มเติม
Disk Transfer

DK :โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลภงด.3 และ 53 ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม
โปรแกรมบัญชี

คุณสมบัติอื่น

เสริมการทำงานในรูปแบบปฏิทินในหลายมุมมองเช่น ปฎิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างานส่วนต่างๆ  ที่สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงปฎิทินในแต่ละส่วนได้
เพิ่มเติม
วางแผนการผลิต (MRP)

MRPII:Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

หลายๆ ท่านกำลังพบปัญหาว่า โปรแกรม ERP ที่ใช้กับโปรแกรม MRP เป็นโปรแกรม 2 ยี่ห้อ ฝ่ายบัญชีต้องคีย์เอกสารซ้ำ เพื่อนำมาปิดบัญชี คำนวณต้นทุน หรือบางกิจการต้องการโปรแกรมช่วยงานการผลิตก็มักจะพบว่าเป็นโปรแกรมต่างประเทศราคาสูงมาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ  ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกับระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ทำให้สามารถปิดบัญชีได้ทันที ลดขั้นตอนการทำงาน ลกเวลาทำงาน ได้ผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อผู้บริหาร
เพิ่มเติม
Text2

Text2Jv : ระบบนำเข้าเอกสารใบสำคัญทั่วไปเข้าระบบ Business Plus ERP

สำหรับหลายๆ  กิจการที่มักพบข้อกำหนด เช่น สำนักงานในต่างประเทศให้ต้องใช้ระบบเดียวกัน ซึ่งสร้างความไม่สะดวกในการทำบัญชีตามมาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น Business Plus จึงออกแบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน
เพิ่มเติม
ระบบแคมเปญหลังร้าน

ระบบแคมเปญหลังร้าน

ระบบที่ช่วยเพิ่มความสามารถการทำการส่งเสริมการขายให้กับการขายเครดิต,ส่วนของการขายส่งหลังร้าน ในคุณสมบัติเดียวกับที่ร้านค้าปลีกใช้ เช่น ซื้อครบได้แถม ซื้อครบได้แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ  ซื้อคละชนิดได้ส่วนลดเพิ่ม  เพื่อช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน ที่ทุกธุรกิจต้องมีเพื่อเพิ่มโอกาสขาย
เพิ่มเติม
ระบบสมาชิกหลังร้าน

ระบบสมาชิกหลังร้าน

ระบบสมาชิกหลังร้านระบบที่ช่วยเพิ่มความสามารถงานสมาชิกให้กับการขายเครดิต,ส่วนของการขายส่งหลังร้าน เพื่อช่วยรองรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน เพื่อรักษาฐานลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ สะสมยอดมากกว่าการเป็นลูกค้าปกติในระบบหลังร้าน
เพิ่มเติม
ระบบสมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน

ระบบสมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน

ระบบสะสมแต้มสมาชิกหลังร้าน เพื่อช่วยสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน รักษาฐานลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ ที่ทุกธุรกิจต้องมี เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาซึ่งเป็นสมาชิกพิเศษรับเครคิตและสะสมยอดขายสะสมแต้มได้เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท จะได้แต้ม 10 แต้ม เป็นต้น 
เพิ่มเติม

ERP

keyword ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี cloud โปรแกรม ERP erp software Software ERP Program ERP ระบบบริหารสินค้าคงคลัง โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมการผลิต โปรแกรมด้านการผลิต ระบบการผลิต โปรแกรมบริหารการผลิต MRP II ระบบ MRP โปรแกรม MRP