Business Plus ERP

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป บริหารสินค้า เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน วิเคราะห์การขาย ปิดงบเพื่อการบริหาร (BUSINESS PLUS ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพสากล ในราคาคนไทย)

ERP ไม่ได้ใช้เพื่อออกบิลหรือช่วยงานฝ่ายบัญชีเท่านั้น ?

BUSINESS PLUS ERP เป็นเครื่องมือเพื่อผู้บริหาร

  • บริหารสินค้าอย่างไรให้เพิ่มกำไร
  • สั่งซื้ออย่างไรเงินไม่จม
  • สั่งซื้ออย่างไรไม่ให้เสียโอกาสขาย
  • A B C Analysis คือสินค้าหมวดใด และรายการใดบ้าง
  • Trend สินค้าไปในทิศใด
  • สินค้าหมวดใดกำลังถดถอย
  • ทำไมขายดีแต่ไม่มีเงิน
  • จะปรับตัวอย่างไรกับอัตราส่วนทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

Business Plus ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพ ในราคาคนไทย

 

ระบบควบคุมเอกสาร (DF)

DF : Document Flow ระบบควบคุมเอกสาร

สิทธิในการบันทึกเอกสารแต่ละหมวด สิทธิแก้ไข, สิทธิอนุมัติ, สิทธิแก้ไขหลังการอนุมัติ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ และ หลังอนุมัติ ,สิทธิแก้ไขหลังการพิมพ์ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารซ้ำ เช่นการพิมพ์บิลซ้ำ สามารถทำได้หรือไม่ โดยใคร เป็นต้น ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะเอกสารได้  ตรวจติดตามด้วย LOG FILE ได้ทุกสถานะ
เพิ่มเติม
ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (IC)

IC : ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

ระบบออกแบบโดยใช้ศาสตร์บริหารสินค้าคงคลังหลากหลายเช่น ABC analysis , EOQ เริ่มตั้งแต่สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด โดยไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูลสินค้าได้ตามประเภท นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทั้งการขาย แนะนำการสั่งซื้อ เติมเต็ม เป็นต้น  ตลอดจนเชื่อมโยงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าได้อย่างง่ายดาย รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพิ่มเติม
ระบบจัดซื้อสินค้า (PO)

PO : ระบบจัดซื้อสินค้า

รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบส่งคืน การจัดการสินค้าค้างรับ และครอบคลุมตาม Document Flow และอายุเอกสาร พร้อมการแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ ใช้งานร่วมกับ ABC analysis และการประมาณยอดขายเพื่อได้ปริมาณการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มากจนเงินทุนจม และไม่น้อยจนสูญเสียโอกาสขายไป  สามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้/รับสินค้าบางส่วน รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า และการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อการบริหาร 
เพิ่มเติม
ระบบจำหน่ายและจองสินค้า (OE)

OE : ระบบจำหน่ายและจองสินค้า

รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา,ใบจองและควบคุมถึงกำหนดอายุของเอกสารเพื่อป้องกันการใช้เอกสารที่หมดอายุ ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี, ใบรับคืนและใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน 1 ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน ตลอดจนรองรับการนำเข้าข้อมูลการขายแทนการบันทึกทีละรายการด้วยเครื่องหลาย ๆ ตัวที่เลือกใช้ได้ตามลักษณะของแต่ละธุรกิจ พร้อมการวิเคราะห์ยอดขายในมุมมองต่าง ๆ และการประมาณยอดขายเพื่อสนับสนุนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติม
ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP : ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้

ช่วยบริหารการเงินทั้งด้านลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและติดตามยอดค้างชำระ  จนถึงการประมาณเงินรับ-จ่ายจากที่จะต้องจ่ายชำระ และ การรับชำระ  มีเครื่องมือช่วยผู้ทำงานให้ติดตามงานได้ครบถ้วน  และไม่พลาดในการเจรจาซื้อ-ขาย เช่น เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อ-ขายได้ไม่จำกัด เช่น ระยะเวลาของข้อตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, สกุลเงินที่ใช้ชำระ, ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลดรวม, ส่วนลดเงินสดและเอกสารตามกระบวนการที่ครบถ้วนลดงานซ้ำ  พร้อมเครื่องมือในการติดตามยอดค้างชำระ วิเคราะห์ยอดหนี้ อายุหนี้ เป็นต้น
เพิ่มเติม
ระบบเช็ค-เงินฝากธนาคาร (QC)

CQ : ระบบเช็ค-เงินฝากธนาคาร

ครอบคลุมบริหารรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เช็ครับ-เช็คจ่าย เอกสารต่างๆ ที่มีผลต่อระบบเงินในธนาคาร ตลอดจนทะเบียนคุมเช็คจ่าย-รับ ใช้สัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็คเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า พร้อมการทำ Bank reconcile กับธนาคาร
เพิ่มเติม
ระบบรายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น (EP)

EP : ระบบรายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น

รองรับการบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย เบิก-จ่ายเงินสดย่อย คุมทะเบียนรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า และอื่น ๆ พร้อมรองรับเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
เพิ่มเติม
ระบบบัญชี (GL)

GL : ระบบบัญชี

มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน เชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ รองรับการแยกหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center  พร้อมช่วยงานผู้บริหารถึงแม้ยังไม่มีความรู้ทางบัญชี ยังสามารถเริ่มต้นใช้ระบบได้ทันที ด้วยข้อมูลมาตรฐานที่ระบบเตรียมไว้ให้ 
เพิ่มเติม

ระบบวิเคราะห์งบการเงิน (FI)

FI : ระบบวิเคราะห์งบการเงิน

Business Plus Financial Analysis & Financial Intelligence (FI) เครื่องมือช่วยออกแบบงบการเงิน งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ได้อย่างง่ายๆ  แต่เพื่อการวิเคราะห์สำหรับการบริหารบัญชีและการเงิน
เพิ่มเติม
e-Filling: นำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

e-Filing: ระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำส่งงบการเงินให้กับผู้มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการนำส่งงบการเงิน 
เพิ่มเติม
ระบบพนักงานขาย (SL)

SL : ระบบพนักงานขาย

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้าพร้อมนำข้อมูลการขายของพนักงานขายมาวิเคราะห์โดยแสดงให้ทราบในรูปแบบรายงาน การแจ้งเตือนยังผู้บริหารด้วยเครื่องมือเสริมต่าง ๆ  เพื่อประเมินสถานการณ์การขาย และ ประเมินประสิทธิภาพพนักงานขาย
เพิ่มเติม
ระบบทรัพย์สินถาวร (FA)

FA : ระบบทรัพย์สินถาวร

โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารสินทรัพย์ถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร  คำนวณกำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที รายงานค่าใช้จ่ายจากการซ่อม  รายงานสภาพทรัพย์สิน  และรายงานตามมาตรฐานทางบัญชีที่ต้องมี
เพิ่มเติม
ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (BI)

BI : ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง

ผู้บริหารมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นระบบจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติได้เอง พร้อมมาตรฐานให้ท่านได้เลือกใช้  แสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น
เพิ่มเติม
Disk Transfer

DK :โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลภงด.3 และ 53 ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม
โปรแกรมบัญชี

คุณสมบัติอื่น

เสริมการทำงานในรูปแบบปฏิทินในหลายมุมมองเช่น ปฎิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างานส่วนต่างๆ  ที่สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงปฎิทินในแต่ละส่วนได้
เพิ่มเติม
วางแผนการผลิต (MRP)

MRPII:Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

หลายๆ ท่านกำลังพบปัญหาว่า โปรแกรม ERP ที่ใช้กับโปรแกรม MRP เป็นโปรแกรม 2 ยี่ห้อ ฝ่ายบัญชีต้องคีย์เอกสารซ้ำ เพื่อนำมาปิดบัญชี คำนวณต้นทุน หรือบางกิจการต้องการโปรแกรมช่วยงานการผลิตก็มักจะพบว่าเป็นโปรแกรมต่างประเทศราคาสูงมาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ  ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกับระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP ทำให้สามารถปิดบัญชีได้ทันที ลดขั้นตอนการทำงาน ลกเวลาทำงาน ได้ผลวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อผู้บริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย
Text2

Text2Jv : ระบบนำเข้าเอกสารใบสำคัญทั่วไปเข้าระบบ Business Plus ERP

สำหรับหลายๆ  กิจการที่มักพบข้อกำหนด เช่น สำนักงานในต่างประเทศให้ต้องใช้ระบบเดียวกัน ซึ่งสร้างความไม่สะดวกในการทำบัญชีตามมาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น Business Plus จึงออกแบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน
เพิ่มเติม
ระบบแคมเปญหลังร้าน

ระบบแคมเปญหลังร้าน

ระบบที่ช่วยเพิ่มความสามารถการทำการส่งเสริมการขายให้กับการขายเครดิต,ส่วนของการขายส่งหลังร้าน ในคุณสมบัติเดียวกับที่ร้านค้าปลีกใช้ เช่น ซื้อครบได้แถม ซื้อครบได้แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ  ซื้อคละชนิดได้ส่วนลดเพิ่ม  เพื่อช่วยธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน ที่ทุกธุรกิจต้องมีเพื่อเพิ่มโอกาสขาย
เพิ่มเติม
ระบบสมาชิกหลังร้าน

ระบบสมาชิกหลังร้าน

ระบบสมาชิกหลังร้านระบบที่ช่วยเพิ่มความสามารถงานสมาชิกให้กับการขายเครดิต,ส่วนของการขายส่งหลังร้าน เพื่อช่วยรองรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน เพื่อรักษาฐานลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ สะสมยอดมากกว่าการเป็นลูกค้าปกติในระบบหลังร้าน
เพิ่มเติม
ระบบสมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน

ระบบสมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน

ระบบสะสมแต้มสมาชิกหลังร้าน เพื่อช่วยสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบ POS ในงานขายหน้าร้าน รักษาฐานลูกค้า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ ที่ทุกธุรกิจต้องมี เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาซึ่งเป็นสมาชิกพิเศษรับเครคิตและสะสมยอดขายสะสมแต้มได้เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท จะได้แต้ม 10 แต้ม เป็นต้น 
เพิ่มเติม