บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

Business Plus e-PaySlip


Business Plus e-Payslip E-mail / SMS / Web


 

HRM/Payroll System for e-Payslip And other systems through E-mail / SMS / Web

    HRM/Payroll system for e-Payslip is a supplementary system develop to assist HR for payslip printing for all employees. Originally there print in paper form but presently we can send payslip as Electronic f ile and send E-mail directly to all employees. Each employees have security password to open their payslip because there only secret for employees and organization as well. HR can send other report to employees via E-mail same as payslip. Specially employees still have an extra channel that very convenience to receive information via SMS and Web base.

Special Feature for e-Payslip

 1. e-Payslip is very easy to use, no need to install any program just have a right to access to e-Payslip program and some easy step for set up as 2 step as below
  • e-PaySlip is compatible with HRM/Payroll system up to version 5.1. After the system has been registered. There can use immediately without having to install the program.
  • Set up E-mail before you start. It’s easy in case you do not have Mail Server. Mail Free can use to manage E-mail for receiving and sending E-mail.
 2. e-Payslip has been developed to be easy to use, fast and convenience by simply set up standard system for the f irst time. Next there can be used continuously without having reset anything again include functional menu and while sending an E-mail to all employees. The system will notify the status of document as a log f ifile to be easy for inspection.
  • System support 5 languages including Thai / English / Chinese / Japanese and Lao.
  • The program will print document according to the report format in the HRM/Payroll system by printing in PDF format such as Salary. Payslip, summary report of employees, Withholding Tax for 50 Tawi, Salary certif ificate, Certif ificate of work.
  • Filter can be used to send document by selecting how to send document as whole company, Only some branch, some department or some employees.
  • there can be set up to assign the user to send the document via E-mail and set the right to edit an E-mail in employee profif ile to protect employees information security.
  • For any convenience and evident to verify the program. Log file can be recorded the complete details of the transmission. All f ile are automatically extracted.
  • The program will send the document to all staff who specif ified E-mail only with the ability to check and indicate staff and E-mail that is not valid. To turn back to edit and resubmit.
  • There have a system to prevent the opening the report. Security code for each employees because document is very secret that only protect the owner of document to open it. Security code can be mix up 8 employee personal information depend on the company policy which provide what information is use to open or change as below details;
   1. Identifif ication ID
   2. Date of Birth
   3. Card expiration date
   4. Telephone Number
   5. Employees code
   6. Employee Number
   7. Start working date
   8. Payslip security code
  • After receiving your payslip via e-mail. Employees will be able to view the payslip which before the opening there have to be input the security code correctly as require by HR Department. The system will display information in the report but if it incorrect, there cannot view data in the report.
  • In case some server does not allow sending e-mail as PDF f ifile. User can set the program to change the fif ile extension from PDF to be PDF_ so that cannot remove from the mail server when the user receive.

Optional System

Payslip and other document via web (e-Payslip On Web) Business

    Business Plus e-Payslip on Web is the system that enhanced by e-Payslip to make it easier for employee to use. This system can display PDF on the web page depend on base salary. After send information successfully staff can check the information immediately.

Special Feature for e-Payslip On Web

1. e-Payslip on Web feature can be use very easy. No need to install the program. Just put the program fif ile into the server and select the database to meet the requirement. Once completed, double click from the program through the browser to access the program immediately.

 • e-Payslip On Web compatible with the Payroll program up to version 7.0
 • e-Payslip On Web must be compatible with e-Payslip to read the PDF f ifile after the e-Payslip has been prepared completely.
 • For Client no need to install the program is just access through the web browser. There can view document through the web page.

2. Feature of e-Payslip On Web has been developed to enhance e-Payslip effif iciency. Employees can check pay sip or other related document through the web very easy. The system by e-Payslip prepare for the information. It also has a simple and easy access screen for easy monitoring.

 • Display in 2 Languages as Thai and English.
 • Employees can set their username and password before login via web base system.
 • The system can prevent the opening of reports from other people. The password as def ifined in the e-Payslip system due to Payroll submission is very important for employees. This protect only the owner user to access and open them
 • After enter to the page, employees will be able to view the payslip which identify password properly before open. The system will display data in the report. But if the password is incorrect, it will not be able to see the report
 • The system will display document based on the report form of the payroll system in the PDF format such as Payroll Slip, job summary report and Tax and salary certifif icate etc.
 • There can choose to display the document report up to 10 years. And still select the document according to the payment period
 • Reduce the period of time for HR to send back the document to employees. Because each employee can download document through the web by themselves
 • Self Service is easy fast and useful and also allow employee to monitor and recheck their data manually anywhere anytime.

The Value of Business Plus e-Payslip on Web

    e-Payslip and e-Payslip On Web provide value for your organization. Cost effective for both HR and employees to help saving cost, time and optimize performance in long term period.

 1. Reduce cost in the long term period
  1. Save money to purchase payslip paper.
  2. Save money to purchase the ink and also for the maintenance cost.
  3. Save on over time cost.
  4. Save on the document storage space.
  5. Save time and money by sending the document to employees who work outside the offif ice or branch.
  6. Saving time for document monitoring by anywhere anytime.

 2. Time Saving for both HR and Employees
  1. Reduce time to process such as waiting for printing and sealing payroll slip.
  2. Reduce time to distribute payroll slip to employees and sign the document one by one and change the way for sending via E-mail.
  3. Reduce any mistake via distributing to wrong employees and avoiding for employees does not receive the payslip.
  4. Payroll Slip can be sent individually in case of employee request to resubmit.
  5. Due to using through the web base system, reduce the time for HR to send document because employee can check their own data in any document.

 3. Increase convenience, and speed of work effectiveness
  1. Enable the HR‘s works faster than ever.
  2. Easy and convenience for facilitate document keeping in the electronic f ifile format.
  3. Assist employee who work outside the off ice or branch can receive the payslip ontime and faster and no need to wait the document from the head of iffice.
  4. Employees can check the document through the web page and can download document anytime.

 4. Enhance performance and corporate image for organization
  1. Prevent the conf ifidentially of information as an electronic f ifile format.
  2. Assist HR to get more time to improve and optimize the organization performance.
  3. Enhance the corporate image by using modern technology in the organization.

Program Fundamental

e-Payslip

 1. Compatible with Business Plus HRM up to version 5.1
 2. PDF Creator Freeware
 3. Any machine need to be able to connect to the network that can be sent via e-mail
 4. Organization need to have E-Mail Account for sending e-mail to employees.

e-Payslip On Web

 1. Compatible with Business Plus HRM up to Version 7.0
 2. Compatible with E-Payslip for sending document to employees to read the document through the web
 3. Support through the Browser as following;
  • Firefox 3.6+, including Firefox Mobile
  • Safari 5+, including Safari Mobile
  • Internet Explorer 8+
  • Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile
  • Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera MobileEmployees Relation System – for leave and OT management system through the Web(Compatible with the Payroll System)

The system allows employees to apply for all type of leave and overtime request without having to fill in a company paper forms. Only fill and save the details for leave and overtime through the web. Beneficially, to reduce and more flexible for personal and operation process for HR. For example, an approval, check for an Authentication and manpower before approve and also online approval by the organization level. Additionally both ERS systems also transfer the result to both Business Plus payroll and Time Attendance. Moreover, also define your basic settings. Either on the payroll or on the Web

General Features

 • To define basic information on the web such as set up branch, department, position, some necessary employees data are required to record on the web, Eligibility leave, organization chart and manpower, work schedule and annual holiday etc. (Specific set up only part that compatible with Business plus payroll system). The process would be recorded only once time but the result would be displayed in both system automatically either on the web or payroll system.
 • Support for customs logo and banner to create the unique form of company.
 • To set up Cutoff date for the annual leave entitlement. On the date specify, web-based will clear all previous transaction then start up with the new count. Unnecessary to comply with the salary payment. The system will also display the number of leave as real time.
 • There are consisted to 2 parts;
  1. Leave Request
  2. Overtime (OT) Request

Part1 : Leave Request

Record for Leave Request

 • Employees can request transaction through the web by your own.
 • Employees can check their current leave eligibility, leave used up to date and leave balance based on salary period for real time (compatible to Business plus Advanced Right)
 • When specify the date request, the system can calculate the number of day and hours automatically.
 • Employees can attach a medical certificate or other references document for the approver to clarify and consider before approve.
 • Auto E-mail notification system direct to the approver based on organization level.

Enquiry for the Leave Request status

Employees can enquire and follow up the status as following;

 • Enquiry for their own annual holiday in the calendar.
 • Enquiry for their own leave status Eg. First step approved and waiting for the final approval etc.

Substitute for Leave Request

For some employees who have no authorize to access the computer. The system would be designed the substitute for Leave Request to support as a virtual employees record.

Substitute record for Leave Request

 • Applicable to set up more than one substitute user for each department by referring the payroll system.
 • System can prevent for the group authorize only their own specific responsibilities.
 • Substitute can attach a medical certificate or other reference document instead for the approver to clarify and consider before approve.
Approve for Leave Request

 • Applicable to specify many level of approval.
 • Applicable to view the leave request form only under the supervisory level by the structure of each organization.
 • Applicable to determine substitute for approval instead. In case of approver to approve.
 • Applicable to view the leave request form in the calendar for each month.
 • Authorized Approver can check their current leave eligibility, leave used up to date and leave balance based on salary period for real time (compatible to Business plus Advanced Right).
 • Applicable to check manpower of each department during leave request consideration.
 • Applicable to approve many request forms each time.
 • Applicable to check and view for the reference document as attachment.
 • Auto E-mail notification system direct to the employees and also check for the approval status through the web.

Part 2 : Overtime (OT) Request

Record for OT Request

 • Employees can request OT through the web by your own.
 • When specify for date time in the request form. the system can calculate the number of OT automatically.
 • specify the date request, the system can calculate the number of day and hours automatically.
 • Employees can attach a medical certificate or other references document for the approver to clarify and consider before approve.
 • Auto E-mail notification system direct to the approver based on organization level.

Enquiry for the OT Request status

 • Enquiry for date of OT in the calendar for each employees.
 • Enquiry for their OT status Eg. Approved for the first step and waiting for the final approval etc.
Substitute for Leave Request

For some employees who have no authorize to access the computer. The system would be designed the substitute for Leave Request to support as a virtual employees record.

Substitute record for Leave Request

 • Applicable to set up substitute for each department by referring the organization level.
 • Applicable to set up more than one substitute for each department.
 • System can prevent for the group authorize only their own specific responsibilities.
 • When specify for date and time in the request form, the system can calculate the number of OT automatically.
 • Applicable to attach OT request form or other references document for the approver to clarify and consider before approve.

Approve for Leave Request

 • Applicable to specify many level of approval.
 • Applicable to view the leave request form only under the supervisory level by the structure of each organization.
 • Applicable to determine substitute for approval instead. In case of approver to approve.
 • Applicable to view the leave request form in the calendar for each month.
 • Authorized Approver can check their current leave eligibility, leave used up to date and leave balance based on salary period for real time (compatible to Business plus Advanced Right).
 • Applicable to check manpower of each department during leave request consideration.
 • Applicable to approve many request forms each time.
 • Applicable to check and view for the reference document as attachment.
 • Auto E-mail notification system direct to the employees and also check for the approval status through the web.

Severability, Set up and Protection system

 • The first step would be Registration before access to the program. To check for the eligible user.
 • Assign the eligible usage for each user level.
 • Security access control by using UserID and Password to log in / Forgot Password / Change Password notification.
 • Applicable to set up period of Log in Time out to prevent in case users unable to log out properly.
 • Applicable to disable for employees who already resigned or be suspended.
 • Administrator can create once time new password in case of forgot the password for employees.
 • Substitute user can record transaction for eligibility user.

Transfer to the Payroll System and Time Attendance processing system

 • Automatic transfer only the final approved leave and OT transaction from the Payroll and Time attendance system for further calculation. Basically, to reduce work process and paperless for HR.

Benefits of the system

 • Auto transfer only the final approved leave and OT transaction from the Payroll and Time attendance system for further calculation. Basically, to reduce work process and paperless for HR.
 • To increase more effective, reduce paper used and working process for HR which can then be optimized to provide efficient HR admiration.
 • For Part time or Contract employees such as Auditor or freelance job etc. there can record their request through the internet access as real time.
 • Self Service offer as a convenience and up to date approach for employees.
 • Automatic transfer transaction to Payroll and Time Attendance system for reducing the complexity process.

ร้านธงฟ้าประชารัฐ

           เกิดขึ้นจากแนวทางของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ภายในสิ้นปี 2560 จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 11 ล้านคน ฉะนั้น ร้านธงฟ้าจึงต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการในร้านของท่านเพิ่มมากขึ้น

Thailand 4.0

           ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ซอฟต์แวร์จึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการมีซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน

ในราคาประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุน

ประโยชน์ของโปรแกรม Business Plus POS รุ่นธงฟ้าประชารัฐ

 • ใช้งานง่าย
 • การทำงานเป็นระบบ
 • ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน
 • ขายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ออกใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็ว
 • ตรวจสอบยอดขายรายวันได้อย่างรวดเร็ว
 • มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย
 • ลดต้นทุนในการสต๊อกสินค้ามากเกินไป


ค้าปลีกยุคใหม่...สู่ไทยแลนด์ 4.0

ท่านคือร้านค้าปลีกรายย่อยที่พบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่

 • บอกราคาสินค้าที่ผิดๆ ถูก ๆ
 • เสียลูกค้าไปหลายรายเพราะขายสินค้าราคาไม่ชัดเจน
 • สิ้นวัน สิ้นเดือน ไม่รู้ว่าขายสินค้าอะไรไปบ้าง
 • ไม่รู้กำไรของสินค้า
 • ขายดีขายได้ทุกวันแต่ทำไมไม่มีเงิน
 • ทอนเงินผิด
 • ไม่มีใครช่วยขาย
 • ไม่มีเวลาพัก

อยากเริ่มต้นหาเครื่องมือช่วยขายใช่ไหม? แต่ยังไม่มั่นใจและกลัวการลงทุนที่สูง

            เพียงมี SMART PHONE ก็สามารถเริ่มต้นกับ BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร ได้ทันที ไม่ต้องลงทุนมาก พร้อมรหัสสินค้ามากกว่า 300 ชนิด เพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

           ด้วยประสบการณ์ BUSINESS PLUS กับธุรกิจค้าปลีกมามากกว่า 30 ปี ช่วยร้านค้าปลีกรายย่อยให้ขายเร็ว ขายถูกราคา คำนวณเร็วถูกต้อง ด้วย BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร เครื่องมือช่วยขายในราคาที่ท่านเข้าถึงได้ ช่วยให้ท่าน

 • ไม่ต้องจำราคาขายสินค้า ขายถูกราคา
 • รองรับสินค้าได้หลายหน่วยนับ เช่น ชิ้น, แพ็ค x 2, แพ็ค x 3 และ แพ็ค x 6 เป็นต้น
 • ช่วยให้งานขายง่าย รวดเร็ว
 • รองรับการให้ส่วนลดท้ายบิลเป็นบาท
 • คำนวณยอดขายได้ถูกต้อง ทอนเงินไม่ผิด
 • ตรวจสอบเงินสดรับของแต่ละวันได้
 • สามารถทราบอันดับสินค้าขายดี
 • สามารถทราบยอดขายรายวัน และกำไรขั้นต้น
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้าได้

BPLUS MOBILE POS รุ่น น้องกำไร ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป
ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยให้ท่านทำงานน้อยลงและมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น


           โปรแกรม Business Plus Collector บน Android คือโปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น การซื้อ การขาย การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus Account & ERP ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยทำได้ทุกสถานที่เพียงทำผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บได้ เพื่อการวางแผน ในการเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปช่วยงานในรูปแบบหลายๆ แบบ อาทิเช่น

คุณสมบัติทั่วไป

 • รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินค้าเพื่อแสดงให้ลูกค้าหรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินค้า, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, โอนย้ายสินค้า, ตรวจสอบราคาและตั้งค่าจุดสุงสุดต่ำสุดของแต่ละที่เก็บ
 • บันทึกเอกสารได้ทุกสถานที่เพียงมี สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบ Android ที่ติดตั้งระบบ Business Plus Collector
 • ข้อมูลรหัสสินค้า ราคาขาย จุดต่ำสุดสุงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บ เป็นข้อมูลปัจจุบันเพราะติดต่อฐานข้อมูลแบบ Online
 • สั่งซื้อวัตถุดิบผิดชนิด ผิดประเภทที่ต้องการใช้ในการผลิต จนมีปริมาณมากเกินความต้องการในการผลิต! (เงินจม)
 • นำเอกสารที่บึนทึกผ่าน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ส่งไปยังสำนักงานในรูปแบบของไฟล์ประจำเครื่องที่ง่ายต่อการตรวจสอบและนำเข้าระบบ Business Plus Account & ERP

ช่วยงานการตรวจนับสินค้า

           กิจการทั่วไปสามารถมีเครื่องมือช่วยในการทำเอกสารตรวจนับสต็อคและการตรวจนับสต็อคแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินค้าลงใบตรวจนับและนำเอกสารมาบันทึกเข้าระบบที่เสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดในรายการสินค้าได้ โปรแกรม Business Plus Collector ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบ Android เป็นเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับสินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื่องส่งมายังฐานข้อมูล ให้ระบบเลือกนำเข้าเพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus Account & ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดโดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

 • สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตถ่ายภาพบนบาร์โค้ด เพื่ออ่านเป็นเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
 • กรณีมีการนับบางส่วน ระบบสามารถเลือกรายการที่ยังไม่โอนเข้าระบบได้ ถึงแม้มีรายการไฟล์ที่โอนเข้าเอกสารตรวจนับแล้ว ปนกับการนำเข้าครั้งใหม่ได้ ป้องกันการโอนซ้ำ
 • ในการตรวจนับสินค้าชนิดเดียวกันแต่หลายๆ ที่ตั้ง สามารถยุบรวมให้เหลือรายการเดียวโดยโปรแกรมจะรวมจำนวนสินค้าเข้าด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

ช่วยงานการขาย

           กิจการฝากขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector ช่วยสร้างเอกสารการขายให้สำนักงานได้อย่างรวดเร็วต่างจากการทำงานเดิมที่พบปัญหาเรื่องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที่ล่าช้าและเป็นกระดาษ หรือเมื่อนำใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไปบันทึกเข้าระบบบัญชีที่สำนักงานพบว่ามีการบันทึกผิดพลาด ใช้เวลาบันทึกนานไม่ทันกับการปิดยอดวางบิลของห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector บน Android สามารถช่วยงานส่วนนี้ได้อย่างดี

 • เพียงพนักงาน PC ใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตในระบบ Android ของพนักงาน บันทึกการขายเข้าเครื่องโดยไม่ต้องบันทึกเลขรหัสสินค้า สามารถใช้กล้องอ่านบาร์โค้ดเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ส่งยอดกลับมาที่สำนักงาน ได้ทุกวัน
 • สำนักงานดึงไฟล์นั้นเข้าเอกสารขายของแต่ละห้างได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบันทึกทีละรายการ ลดเวลาการทำงานเป็นอย่างมาก (ทำงานร่วมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)
 • ได้ผลในการบริการจัดการยันยอด และวางบิลกับห้างอย่างรวดเร็วทันรอบการวางบิล
 • ได้ผลวิเคราะห์การขายการจัดรายการกับห้างอย่างรวดเร็ว

           กิจการขายสินค้าที่มีแบบและชนิดที่หลากหลายรุ่น เช่น โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องโมเสค เป็นต้น ที่ฝ่ายขายสามารถนำสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขายที่ติตดั้งระบบในการแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าได้ชมได้ หรือแสดงภาพห้องตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างการเลือกซื้อสินค้า และฝ่ายขายก็สามารถรับ Order ได้ทันที่ที่จุดเจรจาการขาย ซึ่งทำให้การขายรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการขายและเพิ่มมูลค่าการขายได้อย่างง่ายๆ

ช่วยงานการรับสินค้า

           เป็นเครื่องมือในการรับสินค้าในขณะการส่งของตรวจรับได้ทันที ลดการรับสินค้าที่ผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายการติดตามรายการสินค้าที่ผิดพลาด และช่วยลดงานการบันทึกเอกสารต่อเนื่องในการรับสินค้า เช่น การบันทึกเอกสารซื้อสินค้าโดยอ่านจากโปรแกรม Business Plus Collector รับโดยไม่ได้บันทึกสั่งซื้อ, รับสินค้าโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่ทำการรับสินค้าจากโปรแกรม Business Plus Collector ซึ่งกรณีที่รับสินค้าบางส่วน ส่วนที่เหลือจะคงค้างอยู่ในระบบสามารถนำมารับสินค้าเพิ่มภายหลังได้ และรายงานค้างรับที่สามารถนำไปพิจารณาประกอบการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้

ช่วยงานการตรวจสอบราคา

           เพิ่มความสะดวกของกิจการต่างๆ ในการตรวจสอบราคาขายสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ โดยแสดงที่หน้าจอสมาร์โฟน หรือแท็บเล็ต รองรับการตรวจสอบตารางราคาเดียว หรือหลายๆ ตารางราคาพร้อมๆ กัน เช่น ตรวจสอบราคาขายปลีก, ราคาสมาชิก ราคาขายส่ง พร้อมๆ กัน หรือการตรวจสอบหลายขนาดบรรจุ เป็นต้น