บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบสวัสดิการพนักงาน (WF)

           WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน

WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

เป็นระบบใหม่ที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


 • สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับของพนักงาน คือ ครั้งต่อปี, บาทต่อปีและบาทต่อครั้ง
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทของสวัสดิการได้ถึง 10 ประเภท
 • ระบบสามารถป้องกันการคำนวณยอดเงินสวัสดิการที่เบิกเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับ โดยถ้ามีการบันทึกเกิน
 • ระบบจะจ่ายตามสิทธิ์ที่พนักงานได้รับเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายเงินค่าสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน
 • ระบบสามารถเก็บประวัติการเบิกสวัสดิการในปีก่อนได้ เพื่อตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ย้อนหลังที่ใช้ไปในแต่ละปี
 • มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการที่พนักงานได้รับ, สวัสดิการที่ใช้ไปและสวัสดิการคงเหลือของพนักงาน เพื่อตรวจสอบได้ง่ายและสะดวก • เพิ่มความสะดวกเป็น Option ได้ด้วยการบันทึกขอ, การอนุมัติจ่าย, และการแจ้งเตือน โดยใช้ Bplus HRM Connect ผ่าน Smartphone ได้ทุกที่ทุกเวลา

 •  

   


  เสริมความสามารถด้วย 2 ทางเลือก ให้ท่านเลือกใช้

  1. ใช้งานร่วมกับ Bplus HRM Connect


  2. ใช้งานร่วมกับระบบขอสวัสดิการผ่านเว็บ e-welfare