บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน (JC)

           JC : Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน เป็นระบบสำหรับช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและ การคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการ พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ

JC : Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน

เป็นระบบสำหรับช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการพิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง, งานรับเหมาโครงสร้างต่างๆ เป็นต้น เพื่อแยกต้นทุนค่าแรงแต่ละประเภทว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมของแต่ละไซต์งานหรือหน่วยงานต่างๆ และส่งต่อไปยังกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของไซต์งาน หรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานฝ่ายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้


  • กำหนดได้ว่าพนักงานท่านใดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมโดยมีรายงานตรวจสอบที่แสดงยอดเงินเดือนค่าแรง ทั้งทางตรง และทางอ้อมได้
  • สามารถกำหนดหน่วยงาน, ไซต์งาน ให้กับพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขา, แผนก, หน่วยงานและไซต์งาน
  • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบันทึกเงินเพิ่มเงินหัก แยกตามหน่วยงานและไซต์งานได้
  • สามารถนำเข้าข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานจาก Text File เวลาทำงานที่มีข้อมูลของกะการทำงาน, รหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหน่วยงานและรหัสไซต์์งาน เพื่อนำมาคำนวณแยกค่าใช้จ่ายในโปรแกรมให้อัตโนมัติ
  • สามารถโอนผลการคำนวณระบบบันทึกเวลาไประบบเงินเดือนสำเร็จรูป เพื่อแยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานที่พนักงานลงบัญชีให้อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที่ลงบัญชีเอง
  • มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบ่งตามสาขา, แผนก, หน่วยงานและไซต์งานได้สะดวก