บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ (DK)

           DK : Disk Transfer ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดินก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Disk Transfer

ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของดิสก์เก็ตหรือสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.3 ผ่านสื่อหรืออินเตอร์เน็ตให้กรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้อง


 • สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเสี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้กองทุนต่างๆ ในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น

  1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารทหารไทย จำกัด
  5. บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยธนาคาร
  6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารคืนกำไร
  7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  8. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารทิสโก้
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารธนชาต
  10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  11. กองทุนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  13. บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (BFIT)
  14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมั่นคง

 • ครบถ้วนเรื่องรายงานสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


VDO demo Business Plus Payroll Disk Transfer
ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ