บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบบริหารงานบุคคล (PS)

            PS : Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก ในการจัดเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละราย โดยสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพนักงาน เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, แผนที่บ้านพัก, สำเนาเอกสารอื่นๆ และรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นพนักงานแล้ว เช่น ผลงานพิเศษ, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอบรม เป็นต้น พร้อมรายงานการตรวจสอบ

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • ครบถ้วนเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติพนักงานรูปถ่าย, ข้อมูลคู่สมรส, บิดา-มารดา, บุคคลค้ำประกัน, ชาวต่างชาติ, บุคคลที่ต้องการติดต่อยามฉุกเฉิน, ฯลฯ
 • จัดเก็บประวัติการปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งงานรวมทั้งย้ายแผนกหรือย้ายสาขาจากระบบเงินเดือนได้โดยอัตโนมัติและไม่จำกัด
 • จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมพิเศษ ระบุช่วงวันที่อบรม, ชื่อหลักสูตรที่อบรม, ชื่อสถาบันที่อบรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ไม่จำกัด วิธีการบันทึกง่ายและสะดวก เช่น บันทึกพร้อมๆ กันได้หลายพนักงานในแต่ละหลักสูตร
 • บันทึกผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ พร้อมหนังสือชมเชยหรือหนังสือแจ้งการทำผิดและการลงโทษทางวินัยได้ไม่จำกัด
 • บันทึกความสามารถพิเศษของพนักงานได้ พร้อมการประเมินผล เช่น ความสามารถในเรื่องภาษา, คอมพิวเตอร์ ประเมินผลเป็นระดับ ดีมาก, ดี, พอใช้ ฯลฯ เป็นต้น โดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษที่แต่ละกิจการต้องการได้เองไม่จำกัด
 • เก็บประวัติการศึกษาของพนักงานได้ไม่จำกัดและครบถ้วนพร้อมรายงานเปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานมีตัวเลือกมาตรฐานพร้อมเพิ่มเติมได้ เพื่อความสะดวกในการบันทึก เช่น
  • ระดับการศึกษา สถานศึกษา
  • ความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
 • สามารถเพิ่มเติมหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการบันทึกของพนักงานแต่ละคนได้ไม่จำกัด เช่น เลขทะเบียนรถ, โรคร้ายแรงที่เคยเป็น, ยาที่แพ้ เป็นต้น
 • สามารถสำเนาเอกสารของพนักงานเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ที่แฟ้มพนักงานแต่ละคนเพื่อประหยัดการเก็บเอกสารและค้นหาสะดวก เช่น แผนที่ที่พักพนักงาน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบขับขี่, บัตรประชาชน เป็นต้น
 • มีรายงานครบถ้วนสำหรับการทำงานประจำวันและงานวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลต่างๆ รวมทั้งรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพิเศษ

ตัวอย่างรายงาน

 • หนังสือแจ้งการปรับเงินเดือน
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงานได้ตามหัวเรื่อง, ตามพนักงาน, ตามช่วงเวลาหรือคัดกรอง เฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้
 • รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/การศึกษา
 • รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/ปรับเงินเดือนตำแหน่ง
 • รายงานสรุประดับการศึกษาตามแผนก พร้อมกราฟเปรียบเทียบ

VDO demo Business Plus Payroll Personnel System : ระบบบริหารงานบุคคล