บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน (PR)

           PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน เป็นระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปในรูปแบบ Windows ทีสมบูรณ์แบบและออกแบมาเพื่อรองรับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุด

 • คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
 • คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
 • รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
 • รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีคุณสมบัติของ Client/Server
 • ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC กับระบบปฏิบัติการ (Operation System)ตั้งแต่ Windows 7 หรือสูงกว่า
 • ระบบเครือข่าย LAN รองรับ Windows Server 2008R2 หรือสูงกว่า
 • Open System เชื่อมกับ Data Base ได้หลากหลาย อาทิเช่น MSSQL, MYSQL, Firebird 3.0, ฯลฯ
 • ใช้งานบน .Net Framework Version 4.5 หรือสูงกว่า
 • ใช้งานบน CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)
 • ง่ายต่อการติดตั้ง (Install) ไม่จำกัดครั้ง
 • ง่ายต่อการใช้งาน เมนูและรายงานมีให้เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
 • ใช้งานง่าย ขณะทำงานมี Help พร้อมฟังก์ชั่นค้นหาทุกหน้าจอ
 • เมื่อติดขัดปัญหาขณะทำงาน สามารถส่งหน้าจอ พร้อมข้อสอบถามมายังฝ่ายบริการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ได้ทันที
 • มีความรวดเร็วในการทำงาน
 • รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%
 • มีคุณสมบัติของ Windows อย่างแท้จริง มีฟังก์ชั่นช่วยการทำงานครบถ้วนเช่น คู่มือการใช้งาน (Electronic Manual), เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, Online help
 • การค้นหา, การเรียง, การเลือก, การสำเนา, การลบข้อมูลขณะทำงาน, การสลับ อักษรไทย-อักษรภาษาอื่นๆ, การเรียกดูข้อมูลตามมุมมองต่างๆ
 • การค้นหาพนักงานสามารถค้นหาได้ทั้งจาก รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • ปรับแต่งเมนูเพื่อให้เหมาะสมกับความถนัดการใช้งานได้เอง
 • มีระบบสำเนาและสำรองข้อมูลได้อย่างมั่นใจ
 • มีระบบการสำเนาข้อมูล และนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้อัตโนมัติโดยโปรแกรมในขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อให้ความปลอดภัยของข้อมูลแก่ผู้ใช้
 • ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานกับข้อมูลได้อย่างละเอียด สามารถแยกสิทธิ์ การอ่าน การเพิ่มเติม การแก้ไข การลบ และการใช้งานแยกจากกันได้ เช่น พนักงาน ระดับหนึ่งอาจมีสิทธิ์เพียงเพิ่มเติมข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูล
 • สามารถแก้ไขรหัสลับของผู้ใช้แต่ละท่านได้เอง
 • สามารถเก็บรายละเอียด (Log File) การเข้าใช้โปรแกรมของผู้ใช้แต่ละท่านได้
 • รายงานต่างๆ แสดงผลได้ทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพ์ธรรมดาหรือเลเซอร์
 • มีฟังก์ชั่นรับข้อมูล (Import) รายได้, ค่าใช้จ่ายจาก Execel, Text File
 • มีฟังก์ชั่นรับข้อมูล (Import) และส่งข้อมูล (Export) เชื่อม-ส่งไปยังแฟกซ์, E-Mail, Internet, หรือ Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูดบัตรพนักงานจากโปรแกรม Business Time Attendance หรือโปรแกรม Time Attendance ยี่ห้ออื่นๆ ได้

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • กำหนดรูปแบบองค์กร เป็นแผนกและแผนกย่อยได้เองไม่จำกัด ตาม Organization Chart พร้อมดัชนีชี้วัด (KPI) ที่สามารถกำหนดและตั้งค่าเป้าหมายได้เองถึง 6 ตัวชี้วัด พร้อมสามารถนำค่าเป้าหมายเปรียบเทียบกับผลจริงเพื่อการวิเคราะห์และการบริหาร
 • รองรับอัตราพนักงานในการควบคุมกำลังพลของแต่ละสาขา, แผนกและกะการทำงาน
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฎากรได้เอง กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุด และสูงสุดได้ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเองหรือบริษัทออกให้
 • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
 • สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษในส่วนของเงินเดือนประกันสังคม ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มเงินหัก และยอดจ่ายสุทธิได้หลากหลายวิธี
 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
 • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น


 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่นกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%, เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
 • กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่างๆ, ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
 • กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เอง
 • กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี, แบบไม่สม่ำเสมอ และแบบเป็นครั้งคราวได้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
 • เงินเพิ่ม / เงินหักของบริษัท สามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้ เช่น พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หักขาดงานครึ่งวัน, พนักงานที่ได้รับเบี้ยขยันครบ 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให้ เป็นต้น
 • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง

คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน

 • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และ สามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้


 • เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให้โปรแกรมสร้างเลขที่ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost
 • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง


 • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออกหรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • กำหนดให้โปรแกรมหักเงินกู้เงินผ่อนค้ำประกันได้โดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมื่อชำระครบ และสามารถบันทึกข้อมูลการหักก่อนเริ่มใช้โปรแกรมโดยโปรแกรมจะหักต่อให้จนครบ
 • เก็บประวัติพนักงานที่ลาออกไว้ได้ ถ้าพนักงานนั้นกลับเข้าทำงานใหม่สามารถนำข้อมูลมาบันทึกต่อได้ทันที
 • นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติในส่วนงานประจำ

 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชีแยกแผนก แยกสาขาได้
 • เก็บยอดสะสมเข้ากองทุนฯ ก่อนปีปัจจุบัน หรือก่อนเริ่มใช้โปรแกรม หรือก่อนเป็นพนักงานได้
 • ระบุวันที่เริ่มสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน เป็นต้น • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตร เช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐานเข้าระบบได้ เช่น ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนสปส.6-09 ได้
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปี
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้ง
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องแผ่นดิสก์ประกันสังคม และสามารถเตรียมดิสก์ประกันสังคมแยกสาขาได้


 • รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคารและโอนผ่านอินเตอร์เน็ตได้จัดการเรื่องแผ่นดิสก์โอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและเตรียมดิสก์แยกสาขาที่พนักงานสังกัดได้ และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให้พนักงานในบริษัทไม่ตรงกัน เช่น พนักงานรายวันโอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น


คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น

รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐาน

 • รายงานต่างๆ สามารถเลือกพิมพ์โดยเลือกสาขา/แผนก/พนักงานได้และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้


 • มีรายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหารและรายงานมาตรฐานของฝ่ายบุคคล
 • สามารถกรองข้อมูลที่เลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์รายงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีเครื่องมือมาตรฐาน (Report Editer) สำหรับแก้ไขรายงานบางประเภท เช่น สรุปยอดเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานเปรียบเทียบ และการจัดลำดับต่างๆ เป็นต้น หรือต้องการแก้ไขรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เอง
 • สามารถใช้โปรแกรม Crystal Report สร้างรูปแบบรายงานต่างๆ ได้นอกเหนือจากรายงานมาตรฐานที่กำหนด
 • ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบเป็นไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word และ HTML เป็นต้น

ตัวอย่างรายงาน

 • รายงานการโอนเงินผ่านธนาคาร และรายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำแลกธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และ ไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, 50 ทวิ เป็นต้น
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • รายงานแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), สปส.1-10 (ส่วนที่2)
  • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  • ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)
  • แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
  • แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน(สปส.6-09)
 • รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเรียกตรวจสอบ
 • รายงานสำหรับกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน
 • แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงาน กท.20ก
 • รายงานต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่/ลาออก, รายงานเงินกู้ยืมคงค้าง เป็นต้น
 • หนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟและเลือกรูปแบบกราฟได้เอง เช่น เปรียบเทียบการมาสาย/ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำล่วงเวลา เป็นต้น


 • รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟ, รายงานจำนวนพนักงานเข้าออกประจำปีพร้อมเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ
 • รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้
 • ฯลฯ