บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HRM รุ่น SMALL SME

    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษา ในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษา ในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561


  บรรยายกาศ การอบรมระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในวันที่ 08 มกราคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับปวส. ปี 2 คณะบัญชี (โครงการอาคาเดมี บัญชี รุ่นที่ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562