บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท บิวคอน จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท บิวคอน จำกัด

คุณบุญยกร ผลดีเยี่ยม ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล
บริษัท บิวคอน จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM


    บริษัท บิวคอน จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ดำเนินกิจการมาทั้งหมด 37 ปี