บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด
บทสัมภาษณ์  บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณหนึ่ง เติบศิริ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณภัทร์นรินทร์ ภาธรไกวัล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM