บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
บทสัมภาษณ์ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

         บทสัมภาษณ์คุณแสงมณี หมื่นใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL