บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

         บทสัมภาษณ์คุณพัชรานัน พันหุ่น ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL