บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท The Touch และ Alyssa จำกัด

         บทสัมภาษณ์คุณเนติกานต์ อนันต์วิทู บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL