บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เสียงจากลูกค้า

Business Plus HRM

The Best Software Solution For Your Success.

บทสัมภาษณ์ บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณน้ำเพชร เพลงสันเทียะ ตำแหน่ง Payroll Officer ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท บิวคอน จำกัด

  บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์คุณบุญยกร ผลดีเยี่ยม ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท สามัคคี99 จำกัด

  บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์บญจวรรณ ทนคง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด

  บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์คุณศศิภา ธรรมมนุญกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท แพตตี้ แอนด์ แพรไหม จำกัด (โรงแรมยู พัทยา)

  บทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์คุณดลนภา ศรีแดงน้อย ตำแหน่ง HR Assistant Managerและคุณณัฐชยา น้ำตาล ตำแหน่ง HR Coordinator บริษัท แพตตี้ แอนด์ แพรไหม จำกัด (โรงแรมยู พัทยา) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณอลิษา เลาะมณีย์ ตำแหน่ง Operation Division Manager บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  บทสัมภาษณ์ คุณนิติกาญจน์ พัฒน์ภูมิพัชระ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณศตวรรษ สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง HR & Training Supervisor บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณอรุณ ศรีสมัย ตำแหน่ง HR Assistant Manager บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณหนึ่ง เติบศิริ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณภัทร์นรินทร์ ภาธรไกวัล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คงธนาเซอร์วิส จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  บทสัมภาษณ์ คุณวิวัฒน์ รัตนอุบล ตำแหน่ง Human Resource Manger และ คุณรัตนาภรณ์ รำแพน ตำแหน่ง Senior Human Resource Officer บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณแสงมณี หมื่นใจ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

  บทสัมภาษณ์ คุณแสงมณี หมื่นใจ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 50 ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณทิพวรรณ พวงสุข บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณทิพวรรณ พวงสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL Read more

บทสัมภาษณ์ คุณพัชรานัน พันหุ่น บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บทสัมภาษณ์ คุณพัชรานัน พันหุ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อัลดามาฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด

   บทสัมภาษณ์บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเนติกานต์ อนันต์วิทู บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเนติกานต์ อนันต์วิทู ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณกัญญมน นารินทร์ บริษัท มาดามตวง คิทเช่น จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณกัญญมน นารินทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/บุคคล บริษัท มาดามตวง คิทเช่น จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณศรีวรรณ มาลัยวงษ์ บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณศรีวรรณ มาลัยวงษ์ บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณคำรณ ทองจันทร์ บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณคำรณ ทองจันทร์ Site Admin บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL   Read more

บทสัมภาษณ์ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณวิษณุ ธีระทวีสุข หัวหน้า IT Support บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ บริษัท สิวะดล จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณปณิธิ ปองจำเริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สิวะดล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณปัทมา ยอดมี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.เอ็ม.เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอดุลวิทย์ พงศ์นิธิสุวรรณ บริษัท ล้อติ๊งกวง จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอดุลวิทย์ พงศ์นิธิสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท ล้อติ๊งกวง จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเสาวลักษณ์ ไพจิตรานนท์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท ที พี ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS PAYROLL  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณดวงเดือน พุ่มเพชราวัฒน์ บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณดวงเดือน พุ่มเพชราวัฒน์ หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอุษา พ่วงลา บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอุษา พ่วงลา Senior Manager-Human Resource บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll   Read more

บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณอินฑุอร หาดทราย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more

บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณเอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll   Read more

บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด

   บทสัมภาษณ์ คุณกันทิมา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอกโคลด์ สโตริจ เซอร์วิส จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Payroll  Read more