สนใจสินค้า         Business Plus on Facebook Business Plus on Youtube

ตอบโจทย์เรื่องไซต์งาน เลือกใช้บริการ

Business Plus HRM

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

        จากประสบการณ์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราทราบถึงจุดต่างที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการเพื่อการบริหารงานเงินเดือนและต้นทุน ทำให้เราทราบถึงระบบการคำนวณของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะการทำงานตามไซต์ งานต่างๆ โดยพนักงาน 1 คน อาจจะทำงานในแต่ละงวดมากกว่า 1 ไซต์ งาน จึงมักจะพบปัญหาของสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน่วยงานหรือไซต์ งานที่ไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาบริหารต้นทุนขององค์กรได้
       ดังนั้น บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้รวบรวมความต้องการเฉพาะเหล่านี้มาพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM เพื่อรองรับการคำนวณเงินเดือนแบบแยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานและไซต์ งานได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะลำดับขั้นตอนการทำงาน

...
...
...
...
...

OTHER PRODUCT