บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณวรนุช พัฒนะธนัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด

         คุณวรนุช พัฒนะธนัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด ให้ัสัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus Account & ERP & POS

"การทำงานเป็นระบบ
ตรวจสอบได้ ลดค่าใช้จ่าย
ขจัดปัญหาทางด้านการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"