บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท แพตตี้ แอนด์ แพรไหม จำกัด (โรงแรมยู พัทยา)
บทสัมภาษณ์ บริษัท แพตตี้ แอนด์ แพรไหม จำกัด (โรงแรมยู พัทยา)

บทสัมภาษณ์คุณดลนภา ศรีแดงน้อย ตำแหน่ง HR Assistant Managerและคุณณัฐชยา น้ำตาล ตำแหน่ง HR Coordinator
บริษัท แพตตี้ แอนด์ แพรไหม จำกัด (โรงแรมยู พัทยา)
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM