บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณอลิษา เลาะมณีย์ ตำแหน่ง Operation Division Managerบริษัท เอชอาร์ ไอ-คอนเซปต์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM