บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
บทสัมภาษณ์  บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณไชยยา กลิ่นกุหลาบ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล และ คุณณัฏฐ์สดากรณ์ สอาดศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM