บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 7C สร้างประสิทธิภาพ เลือกสรรคนเข้าองค์กร
7C สร้างประสิทธิภาพ เลือกสรรคนเข้าองค์กร


7C สร้างประสิทธิภาพ เลือกสรรคนเข้าองค์กร

  1. Competent : เลือกพิจารณาจากคนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ
  2. Capable : ความสามารถนอกเหนือจากการทำงาน
  3. Compatible : เป็นความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  4. Commitment : ตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมา เพื่อดูว่าเขาตั้งใจจะมาทำงานในระยะยาวหรือไม่
  5. Character : ความคิด ทัศนคติ นิสัย ความซื่อสัตย์ การพูดจา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้หรือไม่
  6. Culture : ควรพูดคุยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่าพนักงานคนนี้สามารถเข้ากับองค์กรได้หรือไม
  7. Compensation : ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงาน ควรมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการทำงานและเงินค่าตอบแทนที่ตรงกัน

ที่มา : PRTR