บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - HR จะรับมือกันอย่างไร? เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งความเครียดที่เกิดขึ้นกับเหล่าพนักงานในองค์กร
HR จะรับมือกันอย่างไร? เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งความเครียดที่เกิดขึ้นกับเหล่าพนักงานในองค์กร


HR จะรับมือกันอย่างไร? เพื่อเป็นการช่วยยับยั้งความเครียดที่เกิดขึ้นกับเหล่าพนักงานในองค์กร

  • พนักงานรู้ไหมว่าเขาทำงานไปเพื่ออะไร?
    HR ควรการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความเข้าใจถึงภารกิจขององค์กร รวมทั้งให้เรียนรู้ค่านิยมต่าง ๆ และให้พนักงานได้รับรู้ว่าหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี
  • ภัยคุกคามในองค์กร
    HR ยังต้องเข้าใจในด้านความรู้สึกของตัวพนักงานเองด้วย โดยเฉพาะความรู้สึกปลอดภัยจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และสังคมในที่ทำงานในหลายรูปแบบ
  • ให้อิสระพนักงานทำในสิ่งที่ถนัดที่สุด
    เหนือสิ่งอื่นใดเลยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมาจาก ทักษะ ความรู้ และความถนัด ซึ่งการที่พนักงานบางคนต้องรับผิดชอบงาน หรือหน้าที่แทนคนอื่นเป็นเวลานาน ย่อมทำให้เกิดความเครียด และไม่อยากที่จะทำงานอีกต่อไปได้ ในทางกลับกัน ถ้าเลือกให้พนักงานทำให้สิ่่งที่ถนัดมาที่สุดเพียงอย่างเดียว หรือโฟกัสเฉพาะหน้าที่หลักของตัวเองเท่านั้น จะเห็นได้ว่า พนักงานจะมีความสุขในการทำงานมากกว่า แถมยังทำงานได้ดีขึ้นด้วย

ที่มา : PRTR