บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - “ECRS” คือ? และอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้ง
“ECRS” คือ? และอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้ง


“ECRS” คือ? และอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้ง

  1. E: Eliminate การกำจัด หมายถึง การจัดการตัดกระบวนการหรือสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในการทำงาน สิ่งที่ทำแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทำแล้วเกิดการเสียเวลาหรือเกิดการสูญเสียทิ้งไป แต่ในการกำจัดนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพของสินค้า หรือเมื่อกำจัดแล้วจะต้องไม่เกิดผลทางด้านลบกับองค์กรหรือตัวสินค้า

  2. C: Combine การรวมกัน หมายถึง การรวมงานเข้าด้วยกันเพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานลง

  3. R: Rearrange การจัดใหม่ หมายถึง การย้าย สลับ หรือเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานต่างๆ เป็นการจัดเรียบเรียงความสำคัญของการทำงานให้ง่ายขึ้น ในข้อนี้เป็นวิธีที่ดูง่าย แต่ในบางครั้งอาจสร้างความไม่พอใจต่อผู้ที่ปฏิบัติงานได้ เพราะขั้นตอนการทำงานแบบเดิมๆ มักทำให้เกิดความเคยชิน หากมีการสลับ หรือเปลี่ยนขั้นตอนไปอาจทำให้ไม่เคยชิน และสร้างความไม่พอใจ ดังนั้น ก่อนที่จะทำการจัดใหม่ หลังจากพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งหมดแล้ว ควรชี้แจ้งถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงาน

  4. S: Simplify การทำให้ง่าย หมายถึง การสร้างความสะดวก ความรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน โดยทำสิ่งที่ง่ายแต่เห็นผลและสร้างประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างการจัดเรียงคลังสินค้า โดยให้สินค้าที่ขายได้ดีบ่อยๆ อยู่บริเวณใกล้กับประตูเพื่อให้เกิดการขนเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ที่มา : Think People Consulting