บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทักษะที่เป็นที่ต้องการ สําหรับองค์กรในยุคดิจิตอล
ทักษะที่เป็นที่ต้องการ สําหรับองค์กรในยุคดิจิตอล


ทักษะที่เป็นที่ต้องการ สําหรับองค์กรในยุคดิจิตอล


360 Degree Thinking คือคนที่มีความสามารถในการคิดรอบด้าน ไม่ใช่แค่เพียงด้านที่สนเองถนัดเท่านั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมด การที่พนักงานมัวแต่คิดด้านเดียวจะเริ่มไม่พออีกต่อไป องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความเข้าใจในภาพรวม และคิดได้รอบทิศ ซึ่งทักษะนี้ผู้บริหารขององค์กรส่วนใหญ่ก็บอกว่ายังขาดแคลนอย่างมาก

Empathy คือพนักงานที่มีความเข้าใจคนอื่นได้อย่างดี เข้าใจความคิด เข้าใจทัศนคติ และมุมมองของคนอื่น เข้าใจว่าทําไมถึงแสดงออกอย่างนั้น นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่คนในยุคปัจจุบัน ขาดมาก แต่ละคนมักจะมองตนเองเป็นใหญ่และไม่เคยที่จะทําความเข้าใจคนอื่นเลย ดังนั้นองค์กร ที่อยากเติบโตจึงต้องการพนักงานที่มีทักษะในด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนี่คือทักษะที่สําคัญใน การบริหารจัดการคนอื่น เป็นทักษะของผู้นําในยุคใหม่

Adaptability คือพนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากในยุคเดิจิตอลนั้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมาก และจะยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพนักงานในยุคใหม่

Third Space Thinking องค์กรต้องการคนที่มีความสามารถในการคิดที่แตกต่าง ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างในการทํางานได้ อาทิ สามารถตั้งคําถามที่แตกต่างออกไปได้ สามารถที่จะคิดและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างออกไปได้ และ สามารถที่จะสร้างวิธีการทํางานที่แยกต่างออกไปได้

ที่มา : Think People Consulting