บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทีมงานฝ่ายบริการ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เข้าช่วยเหลือลูกค้า
ทีมงานฝ่ายบริการ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เข้าช่วยเหลือลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่เกียรติสิน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ใน จ.ขอนแก่น

    ทีมงานฝ่ายบริการ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เข้าช่วยเหลือลูกค้า บริษัท เอี่ยมรัตน์การค้า จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus ERP และ Business Plus POS กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้การบริการลูกค้าในพื้นที่ต่อไป
    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้ทุกพื้นที่ประสบอุทกภัยภัย ผ่านพ้นไปได้ในเร็ววันค่ะ