บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ศักยภาพของผู้นําที่มีอยู่ในตัวของพนักงานดาวเด่น
ศักยภาพของผู้นําที่มีอยู่ในตัวของพนักงานดาวเด่น


ศักยภาพของผู้นําที่มีอยู่ในตัวของพนักงานดาวเด่น

 1. มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Visioning)
  มีเป้าหมายชัดเจน รู้ว่าจะต้องทําอะไรในอนาคต สามารถคาดการณ์ วางแผน และหาวิธีการเชิงกลยุทธ์เพื่อจะให้ประสบความสําเร็จได้
 2. มีความมุ่งมั่นนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
  ไม่ชอบหยุดนิ่ง มีการพัฒนางาน ความรู้ ความสามารถและพัฒนาผลงานของ ตนเองเสมอ จึงเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 3. สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence with others)
  วางตัวได้ดี มีหลักจิตวิทยาจูงใจและเจรจาต่อรอง เพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตาม โดยยกเหตุผลและวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เป็นไปได้ให้คล้อยตาม
 4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
  ชอบคิดหาทางแก้ปัญหา คิดริเริ่มสิ่งใหม่ เวลานําเสนอจะวางระบบความคิด และรูปแบบอย่างมีเหตุผลและหลักการ สามารถอธิบายได้ดี
 5. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Human Relation)
  ผู้นําต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างที่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันไป เป็นที่รัก เคารพ ศรัทธา สามรถตอบกลับทุกสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น
 6. มีใจที่จะพัฒนาตนเองเสมอ (Human Development)
  โลกเปลี่ยนเร็ว คนที่เป็นพนักงานดาวเด่นจะมีหัวใจใฝ่เรียนรู้เสมอ ต้องการ พัฒนาตนเองให้ทันกับกระแสโลก จึงแสวงหาหนทางการเรียนรู้ตลอด
 7. มีความมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ (Result - Oriented)
  เป็นคนที่ผลิตผลงานและส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ได้ ตามปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจจะสูงกว่ามาตรฐาน

Credit : หนังสือกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ที่มา : Think People Consulting